Kalendář akcí
SVÁTEK SLAVÍ
Dnes : Andrea
Zítra : Jonáš
Kontakt

Koruna Česká
monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Senovážné náměstí 24,
110 00 Praha 1, Česká republika

IČ:44266740

Email: info@korunaceska.cz


Bankovní spojení:

FIO banka: 333311333 / 2010
(provozní účet - členské příspěvky, faktury)

FIO banka: 2700765126 / 2010
(transparentní účet - dary) 

FIO banka: 2301205375 / 2010
(transparentní účet - volební kampaně)

Přehled nepeněžních plnění ocenitelných v penězích:
Strana dosud neobdržela žádná nepeněžní plnění ocenitelná v peněnzích
 

Vyhledávání
Vážení přátelé, omlouváme se za nedostatečné aktualizace webových stránek Koruny České v posledních měsících. Koruna Česká pro Vás připravuje nové webové stránky, které by měly být během několika týdnů spuštěny.

Tisková prohlášení

Prohlášení k úpravě slovenské pamětní mince k výročí sv. Cyrila a Metoděje

Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska odmítá požadavek Evropské komise a některých členských států Evropské unie na odstranění křížů a svatozáře sv. Cyrila a Metoděje na slovenské pamětní minci v hodnotě 2 euro.

Z našeho pohledu je požadavek zkreslováním až přepisováním historie a významu obou světců jako šiřitelů křesťanské kultury, a to navzdory faktu, že celá evropská kultura je postavena na křesťanských základech. Požadavek ne odstranění křesťanských symbolů ze slovenské pamětní mince lze chápat jako diskriminaci křesťanství v současné EU. Při pokračování tohoto trendu můžeme očekávat, že v budoucnu mohou být nuceny státy EU k odstranění křesťanských symbolů - křížů ze svých znaků (Slovensko) a vlajek (Dánsko, Švédsko, Finsko).

 

Tisková zpráva KČ k 800.výročí Zlaté buly sicilské

Zlatá bula sicilská je základním zdrojem naší státní identity a jedním z nejzásadnějších aktů našich dějin. Je to základ neochvějný, nezrušitelný a neodvolatelný. Je zajímavé a zároveň příznačné, že zrušit Zlatou bulu sicilskou se nepokusily resp. neodvážily zrušit ani republika demokratická, ani režimy totalitní,ani parlament postkomunistický.

Zlatá bula sicilská ční jako maják z hloubi časů a přes oceán staletí jasně září do naší budoucnosti a přítomnosti. Díky Zlaté bule sicilské víme, že české království trvá. Díky Zlaté bule sicilské rovněž víme, že náš král žije a víme dokonce, kdo jím je. Oficiální akce, kterými naše současná politická reprezentace toto epochální výročí připomíná,samozřejmě vítáme, vítáme rovněž jakoukoliv seriozní historickou a badatelskou práci k tomuto tématu, vítáme pochopitelně i krátkou výstavu. Zároveň ovšem musíme s politováním a zklamáním označit všechny tyto připomínky ( těžko totiž hovořit o skutečných oslavách ) a akce za nedostatečné, krátké a  nadčasovému významu Zlaté buly sicilské a kulatosti výročí naprosto neodpovídající.

Očekávali jsme oslavy na nejvyšší státní úrovni, očekávali jsme, že Zlatá bula bude vystavena minimálně na takovou dobu, na jakou se vystavují obvykle korunovační klenoty ( 10 dní ), očekávali jsme, že bude vystavena na Pražském hradě – v sídle našich panovníků. Dále jsme očekávali množství odborně fundovaných pořadů ve veřejnoprávní televizi, rozhlase, článků a reportáží v seriozních periodicích, mezinárodní konference, diskuse, kolokvia apod. Naše očekávání bylo naplněno jen do velmi malé míry.

Koruna Česká(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska )nedisponuje zatím prostředky ani dostatečným vlivem, aby mohla sama vše výše uvedené pořádat a financovat, vzdává tedy alespoň tímto skromným způsobem hold našim panovníkům a Zlaté bule sicilské.

 

Rex numquam moritur – Král nikdy neumírá !

Království české, markrabství moravské a vévodství slezské trvají !

Koruna Česká, 25.9.2012

 

Tiskové prohlášení KČ

Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska je zděšena a znechucena způsobem, jakým byla pošpiněna nejen posvátná kaple sv. Václava, patrona naší země, v chrámu sv.Víta na Pražském hradě, ale i posvátný akt pomazání českého krále p.Jílkem a jeho pomocníky. Čin pana Jílka a spol. je aktem proti Ústavě České republiky, (zák. č. 1/1993 ze 16. prosince 1992), která v Preambuli říká: „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české ...“. K tradicím Zemí Koruny České patří i hrdost na titul českého krále a jeho korunovaci spojenou s pomazáním, která byla, a soudě podle zájmu o občasné výstavy korunovačních klenotů, dosud je pro mnoho Čechů symbolem suverenity státu.

Koruna Česká konstatuje, že aktivity p. Jílka v katedrále sv. Víta jsou zcela nesmyslné - akt tzv. pomazání je aktem od počátku nicotným. Připomínáme faktograficky, že při skutečné intronizaci může krále pomazat, resp. posvětit pouze biskup, protože pomazání krále vychází z předání duchovní pravomoci v rámci apoštolské posloupnosti a v té jedná pouze biskup. Při pomazání krále je proto biskup zcela nezastupitelný (na rozdíl třeba od biřmování). Kněz to tedy nemůže učinit nikdy a to ani s povolením papeže, podobně jako to nemůže učinit jáhen. Právo pomazat krále nepatří dokonce ani všem biskupům, ale v případě českého krále je výsadou pražského arcibiskupa, nebo, pokud není stolec obsazen, může je provést arcibiskup olomoucký. Kterýkoli jiný biskup by mohl pomazat českého krále jen se zvláštním pověřením, nejspíš jako papežský legát. Žádné tituly nebo řády, udělované panem Jílkem nelze samozřejmě považovat za platné.

Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska usiluje o změnu státního zřízení na monarchii, o přijetí a návrat legitímního pretendenta českého královského trůnu, potomka Přemyslovců. Legitimními následníky českého trůnu jsou ve smyslu Zlaté buly sicilské, (jejíž 800. výročí vydání si připomeneme 26. 9. 2012) a na ní navazujících zákonů arcivévoda Karel Habsbursko-Lotrinský a jeho syn Ferdinand Zvonimír.

 

Otevřený dopis Koruny České s výzvou senátorům ke schválení zákona o církevním vyrovnání

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore, 

Koruna česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, Vás tímto otevřeným dopisem naléhavě žádá, abyste svým hlasem podpořil návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (senátní tisk 391). Jsme přesvědčeni, že zákon má být přijat především z důvodů morálních, jako součást vyrovnání se s neblahou dobou komunistického režimu, ale i z důvodů praktických, aby byl majetek konečně odblokován a tím umožněn rozvoj dotčených obcí.

Vzhledem k tomu, že z různých stran zaznívají prohlášení, která  zpochybňují odůvodněnost a oprávněnost vyrovnání, předkládáme Vám několik historických, právních a ekonomických argumentů, které svědčí jednoznačně ve prospěch vyrovnání. (Podrobný přehled o historickém vývoji problematiky přikládáme v přiloženém souboru.)

 

Celý článek...

 

Prohlášení Koruny České k odvolání ministra Pospíšila

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je krajně udivena rychlostí, s níž byl odvolán ministr spravedlnosti. Ještě více nás však znepokojuje, že důvodem pro tuto bleskovou akci je nejspíše snaha o ovlivňování personálního obsazení klíčových funkcí státního zastupitelství. Aktuální události opět ukazují, že jedním z hlavních problémů boje s korupcí a jinou závažnou hospodářskou kriminalitou je zasahování politiků do vyšetřování, zejména pak v případech, kdy dochází k propojování ekonomické kriminality s politickou sférou.

KČ je přesvědčena, že jediné systémové řešení tohoto problému spočívá v tom, že vyšetřování takovýchto případů bude zcela odděleno od sféry volených politiků.

KČ proto považuje za nezbytné, aby ihned po obnovení monarchie byla zřízena Královská vyšetřovací služba (KVS), která

bude přímo podřízena pouze panovníkovi, jenž bude garantovat její nezávislost (plně v duchu zásady JCKV Františka Josefa I „Panovník je povinen chránit své národy před jejich politiky“),

jmenovat a odvolávat ředitele KVS,

schvalovat jmenování a odvolání dalších vedoucích funkcionářů KVS

schvalovat hlavní směry rozvoje KVS a

dohlížet na jejich dodržování,

 bude vyšetřovat takové případy závažné hospodářské, případně i násilné kriminality, u nichž bude byť i jen stín podezření, že by mohly být spojeny s činností aktivního nebo i bývalého člena politické sféry, ať už na úrovni celostátní, krajské nebo obecní,
bude oprávněna převzít od ostatních vyšetřovacích útvarů ty případy, u nichž to uzná za vhodné nebo potřebné.


Ze stejných důvodů, které svědčí pro zřízení Královské vyšetřovací služby, považuje KČ za nutné, aby bylo z působnosti Ministerstva spravedlnosti a vlády vyjmuto státní zastupitelství a po transformaci na Královskou prokuraturu převedeno do přímé gesce panovníka, aby i v tomto případě byla zaručena nezávislost tohoto orgánu na volených politicích.

KČ považuje za nutné zdůraznit, že zajištění nezávislosti obou výše navrhovaných institucí nelze nikterak zabezpečit v současném zřízení - např. tím, že by byly podřízeny presidentu republiky, neboť ten je (téměř) stejně aktivním účastníkem stranicko-politického života jako ostatní politici, musí usilovat o zvolení a znovuzvolení, k čemuž nutně potřebuje zajištění podpory existujících politických sil. V žádném případě proto president nemůže garantovat nezávislost orgánů činných v trestním řízení na aktuálním rozložení politických sil.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 8 z 14