Aktuálně

Vyjádření Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k zapojení ruských tajných služeb do teroristického útoku ve Vrběticích v r. 2014

Naše strana v návaznosti na nově zveřejněné poznatky o příčinách výbuchu muničních skladů ve Vrběticích v r. 2014 konstatuje, že je tak opakovaně potvrzen nepřátelský vztah agresivního Ruska vůči Zemím Koruny české.

Aktuálně vítáme opatření, která byla v této souvislosti učiněna, považujeme je však za nedostatečná a vyzýváme vládu a Parlament k jejich podstatnému prohloubení, aby byl vliv nepřátelského impéria co nejvíce omezován.

Nad rámec již oznámených opatření pokládáme za nezbytné:

 1. napravit zásadní početní nepoměr zaměstnanců zastupitelských Úřadů ČR a RF a pokud Ruská federace nezredukuje nepřiměřený počet zaměstnanců své ambasády, vypovědět veškeré osazenstvo zastupitelského úřadu, byť za cenu reciproční akce z ruské strany, a začít budovat vzájemné diplomatické zastoupení na principu přiměřenosti (aby ruská ambasáda v Praze neměla tolik personálu, jako téměř všechny ostatní ambasády dohromady);
 2. maximálně podpořit příslušné zpravodajské služby (včetně jejich kooperace s bezpečnostními složkami našich spojenců) i policejní orgány v rozkrývání ilegálních vlivových skupin, působících ve prospěch ruského impéria;
 3. rozpustit organizaci, která od samotného svého vzniku prosazuje ruské zájmy v přímém protikladu se zájmy Zemí Koruny české a působí pod krytím politické strany s názvem Komunistická strana;
 4. v návaznosti na zjištění bezpečnostních složek iniciovat aktualizaci příslušného seznamu EU osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů a podléhajících omezujícím opatřením o organizace působící na našem území;
 5. neprodleně znovu zahájit proces vedoucí k odvolání ing. Zemana z funkce presidenta, který prokazatelně opakovaně prosazuje zájmy ruského impéria na úkor českých občanů.

Ve střednědobém horizontu je nanejvýš žádoucí změnit způsob ustavování hlavy státu tak, aby dědičně vzcházela z panovnické dynastie, která díky svým osobním a příbuzenským vztahům bude Země Koruny české přirozeně propojovat do západoevropského civilizačního okruhu.

V Praze dne 18. dubna 2021Zeman a Filip stop

S politováním informujeme, že dne 15. dubna 2021 nás opustil monarchista a kandidát za Korunu Českou do Senátu z roku 2018, p. PaedDr. Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor. Čest jeho památce!

Výzva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) vládě České republiky k respektování zásady zákonnosti a principů právního státu

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je znepokojena prohlubujícími se zásahy státní moci do základních práv a svobod obyvatel České republiky, které jsou prezentovány jako nezbytné pro potírání nemoci COVID 19, avšak nemají oporu v platném právu.

Připomínáme, že zásada zákonnosti coby vyjádření jednoho z principů právního státu (Rechtsstaat) byla pro naše země zavedena v dobách Rakousko-Uherské monarchie a každý odklon od její aplikace následnými politickými režimy, vedený jakýmkoliv úmyslem a odůvodněný sebelepším zájmem, byl pro obyvatele našich zemí vždy neblahý.

Aktuálně přijímaná opatření v masovém měřítku zasahují do ústavně garantovaných osobnostních, hospodářských, sociálních a kulturních práv, aniž by byl respektován princip zákonnosti, důvodnosti a přiměřenosti. Hluboké znepokojení vyvolává zejména skutečnost, že vzdělání, sociální, kulturní a sportovní rozvoj dětí jsou vázány na řadu podmínek, které nemají zákonnou oporu, jsou ve svém důsledku zjevně diskriminační a nastupující generaci nevratně poškozují. Naše strana je přesvědčená, že tento postup státní moci je mj. v příkrém rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku České republiky, což potvrzují i některé judikáty, jimiž byla řada opatření zrušena. 

Koruna Česká zastává pevné přesvědčení, že základní práva a svobody se za žádných okolností nesmí stát privilegiem či nadstandardem, které by byly občanům přiznány pouze po splnění státem požadovaných podmínek, tedy včetně vakcinace, testů, lékařských osvědčení či jiných obdobných opatření, která by současné neměla oporu v platné právní úpravě.

Pokládáme např. za zcela nepřijatelné, aby ministr vlády ČR při vyhlašování opatření připustil jejich možnou nezákonnost s vizí, že až budou soudem jako protiprávní zrušena, bude již dosaženo jejich zamýšleného účelu.

Koruna Česká obecně nezpochybňuje oprávněnost a potřebu opatření, která mají omezit šíření epidemie a minimalizovat předčasné ztráty na životech. Konstatujeme však, že těchto cílů není dosahováno, což je do značné míry důsledkem nepřiměřenosti opatření a jejich nedostatečného zdůvodnění. Dodržování zásady legality je přitom nezbytným předpokladem pro obnovu důvěry občanů ve stát a právo, oslabenou nejen vlivem pandemické situace. Bez obnovy důvěry občanů ve schopnost státu aktuální obtíže řešit se přitom naše země při vyrovnávání s následky koronavirové krize rozhodně neobejde!

Koruna Česká proto vyzývá vládu a ostatní složky moci výkonné k neprodlenému ukončení zásahů do základních práv a svobod občanů, zaručených Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, prostřednictvím aktů, které by neměly oporu v právním řádu.

V Praze dne 14. dubna 2021

 Přerušení dodávky právního státu

 

Jeho královská Výsost princ Filip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II., zemřel dnes v ranních hodinách. Odešel na věčnost pokojně a v požehnaném věku, za dva měsíce by se dožil 100 let.⁠
R. I. P.

1. dubna 1922, zemřel ve věku 34 let ve vyhnanství na ostrově Madeira poslední český král a rakouský císař, blahoslavený Karel I. Habsburský.

Níže připojujeme dopis Modlitební ligy bl. Karla za mír mezi národy s výzvou k modlitbě, třeba za zastavení této pandemie. Vždyť právě on zemřel v necelých 35 letech ve vyhnanství na plicní onemocnění, zápal plic, po předchozím prochladnutí. Pro nedostatek peněz, když mu byl zabaven majetek a nedostal žádnou rentu, dlouho váhal zavolat lékaře a pak už bylo pozdě. Na smrtelné posteli řekl: Musím tolik trpět, aby mé národy našly cestu k sobě. Odpouštím jim. V roce 2004 byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen blahoslaveným, jako druhý český panovník po svatém Václavu.

Kdo nebo co v současné době rozděluje společnost a jaké pojetí politiky dnes oslovuje lidi a má budoucnost? Předseda Koruny České Radim Špaček vystoupil na toto téma v pořadu Politické spektrum na ČT24 v neděli 21. března 2021. Dalšími diskutujícími byli Petr Hannig, předseda Rozumných, a Libor Vondráček, předseda Svobodných.

Téma pořadu poskytlo panu předsedovi vynikající příležitost seznámit diváky s některými zásadními přednostmi monarchie oproti republice s volenou hlavou státu: My monarchisté jsme přesvědčeni, že monachie je správné státní zřízení právě proto, že v jejím čele je nezpochybnitelný symbol celého státu, celého národa a sjednocující prvek, a to je právě ten monarcha. A vidíme v praxi, každodenně a už dlouhodobě, že absence monarchy, kdy v čele státu stojí volený prezident, je právě ten prvek, který společnost dlouhodobě rozděluje, z principu věci samé, protože toho prezidenta nakonec zhruba polovina chce a zhruba polovina odmítá. A ještě ke všemu takový prezident, který je tam tam právě teď, se přímo vyžívá v rozdělování společnosti. Samozřejmě je to tedy principiální problém, který my jsme přesvědčení, že je třeba odstranit tím, že se vrátíme k osvědčené formě vlády.

Návrh Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) na opětovné podání ústavní žaloby na prezidenta republiky

 

Na základě hodnocení současné situace a s přihlédnutím k aktuálním krokům hlavy státu naše strana navrhuje, aby Senát Parlamentu České republiky se souhlasem Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu podal ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro hrubé porušení Ústavy a jiné součásti ústavního pořádku, jehož se prezident republiky dopustil jednáním směřující proti svrchovanosti, jakož i proti demokratickému řádu naší země.

Koruna Česká konstatuje, že veřejné požadavky Ing. Zemana na odvolání ministrů zdravotnictví a zahraničních věcí, jakož i požadavek na odvolání ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv nelze interpretovat jinak než jako záměrný pokus o rozvrat ústavního pořádku, který byl jako vyvážený a provázaný ustaven v roce 1992. Tyto snahy Ing. Zemana jsou o to škodlivější, že jsou vedeny snahou o podstatné zvýšení vlivu orientálních despocií na český stát v době pandemické krize.

Popsané konání (stejně jako chování hlavy státu při vládní krizi r. 2013) dokazuje, že právě osoba prezidenta republiky představuje zásadní překážku pro rychlou rekonstrukci vlády a její nahrazení dočasnou vládou odborníků s podporou výrazné většiny stran zastoupených v současné poslanecké sněmovně, tedy konstituování vlády národního porozumění v intencích návrhu naší strany ze dne 15. února t.r.

Máme za to, že věc nesnese odkladu a apelujeme na Senát Parlamentu České republiky, aby znovu projednal svůj dřívější návrh ústavní žaloby na prezidenta, pro nějž by se s přihlédnutím k aktuální krizové situaci mohl a měl tentokrát najít souhlas i v Poslanecké sněmovně.

Závěrem připomínáme, že republikánské uspořádání výběru hlavy státu trpí neopravitelnými chybami, a vyzýváme relevantní politické síly k zahájení věcné diskuse o návratu Zemí Koruny české k osvědčenému modelu, jímž je monarchie v čele s profesionální, dědičnou hlavou státu.

V Praze dne 11. března 2021

Ve středu 10. března zemřel ve věku 79 let na nemoc covid-19 český spisovatel, básník a písničkář Jan Vodňanský, známý veřejnosti především vystupováním v autorské dvojici s Petrem Skoumalem.

Vodňanský byl signatářem Charty 77, což vedlo k omezování jeho činnosti v době komunistické vlády, takže se mohl věnovat převážně jen tvorbě pro děti. I po sametové revoluci se ale vyjadřoval se k aktuálním politickým tématům – např. v roce 2003 podepsal prohlášení S komunisty se nemluví a v roce 2009 se v rozhlasovém dokumentu Král na hrad přihlásil k monarchismu.

Requiescat in pace

Zprávu o rozhovoru s JCKV Karlem Habsburským přinesl také zpravodajský web iDnes.cz. Zajímavý je jeho velmi monarchisticky znějící titulek.

Návrat monarchie do Česka či Rakouska a dalších zemí, které v minulosti spadaly pod Rakousko-Uhersko, by přinesl kontinuitu a stabilitu. V pořadu Interview na CNN Prima NEWS to řekl potomek císařů z rodu Habsburků a nynější hlava rodu Karel Habsbursko-Lotrinský. Znovunastolení této formy vlády ale nyní nepovažuje za aktuální téma.

Monarchie je státní forma, která přináší něco, o co lidé stojí, a to je kontinuita. To je pozitivum monarchie, řekl v pořadu Interview potomek rakousko-uherských císařů, který by na český trůn usedl jako Karel IV.

Clánek převážně opakuje informace z interview pro CNN Proma News, které jsme už shrnuli v předchozím článku.

Co však rozhodně stojí za pozornost, je ankteta s otázkou „Přáli byste si návrat monarchie?“. Asi den po zveřejnění článku měla anketa přes 4 tisíce hlasujících, z nichž asi 60 % odpovědělo ano.

Zdroj: iDnes.cz

V televizi CNN Prima News byl dnes hostem pořadu Interview Pavlíny Vintrové JCKV Karel Habsbursko-Lotrinský. Jak uvádí oficiální anotace, kdyby dnes existovala rakouská monarchie, byl by českým panovníkem. A to zřejmě se jménem Karel IV. Český. Jaké to je žít s tímto jménem? Jak vnímá současnou Evropu? Přišla řeč samozřejmě také na monarchii a na cenný dárek od českých monarchistů k jeho 60. narozeninám.

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1