Tisková prohlášení

Prohlášení
Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)
k aktuálnímu pokusu kriminalizovat údajné šíření poplašné zprávy

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vyjadřuje zásadní podivení nad úkony v trestním řízení proti mladé ženě za její snahu informovat přátele o údajných chystaných restrikcích. Koruna Česká velmi vnímá, že právo svobody slova a projevu má a musí mít své limity, a má za to, že šíření smyšlených zpráv a zmanipulovaných faktů má být obecně stíháno více než dosud.

V daném případě je však nanejvýš zarážející, jak diametrálně odlišný přístup byl zvolen při hodnocení audio zprávy, zjevně určené pro omezený okruh adresátů, ve srovnání s přístupem k vyjádření oficiálních představitelů, kteří o vyhlášení úplného zákazu vycházení v pátek 20. 3. veřejně spekulovali ve sdělovacích prostředcích, např. MUDr. Prymula dopoledne pro Právo, po 20. hodině předseda vlády A. Babiš, nebo poslanec EU T. Zdechovský v Pressklubu rádia Frekvence 1.

Vzhledem k faktu, že veřejně pronesené spekulace těchto vysoce postavených představitelů státu mají řádově vyšší potenciál poplašnosti, než anonymní audio zpráva neznámé mladé ženy, vyzývá Koruna Česká orgány činné v trestním řízení, aby prověřovaly naplnění skutkové podstaty trestného činu šíření poplašné zprávy bez předpojatosti, avšak se zřetelem k reálné společenské škodlivosti výroku podle významnosti toho, kdo zprávu veřejně šířil.

V Praze dne 25. března 2020

www.korunaceska.cz

ing. Andrej Babiš

předseda vlády

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana

Datovou schránkou

V Praze dne 13. března 2020

Věc:       Veřejná výzva vládě na schválení odkladu zavádění EET ve 3. a 4. vlně z důvodu aktuální pandemie

Vážený pane předsedo vlády,

naše strana oceňuje snahu vlády usnadnit živnostníkům, malým podnikům i sportovním a kulturním organizacím současnou nelehkou situaci, kdy k výpadků zakázek, příjmů a omezování provozu, se přidružuje nejistota stran termínu povinnost zavést elektronické sledování tržeb (EET).

Konstatujeme však, že v situaci, kdy se věcí zabývá Ústavní soud (a poplatníci nemají jistou, zda v krátké době rozhodne) není odložení náběhu EET ve 3. a 4. vlně (jinak plánovaného na květen t.r.) pouze případným pokynem ministryně financí dostatečnou zárukou, na niž by bylo možno se bez obav spolehnout.

Připomínáme, že právě pro situace, jako je nenadálá pandemie, kdy státu hrozí značné hospodářské škody, byl do jednacího řádu Poslanecké sněmovny zaveden institut legislativní nouze, umožňující projednat a schválit potřebné změny právních předpisů ve velmi zkráceném řízení.

Koruna Česká (monarchistická strany Čech, Moravy a Slezska) proto vyzývá vládu, aby navrhla Poslanecké sněmovně vyhlášení stavu legislativní nouze, a v jeho rámci navrhla odložení povinnosti zavést EET pro subjekty, na něž se dosud nevztahuje, a to nejméně o 12 měsíců, kdy snad bude možné očekávat odeznění aktuálně probíhající pandemie Covid 19.

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.


 Doplnění 25. března: Odpověď ministryně financí na výzvu Koruny České

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je nanejvýš rozčarována postojem ministerstva práce a sociálních věcí, jakožto i ministerstva financí a zdravotnictví k návrhu, aby rodiny postižených dětí dostávaly finanční příspěvek už od jejich narození.

Všechna výše uvedená ministerstva podala k tomuto návrhu negativní stanovisko, přičemž důvody, které uvádí, jsou značně zavádějící a alibistické. Je dostatečně zřejmé, že i postižené děti mladší jednoho roku potřebují speciální pomůcky nebo specifické terapie či rehabilitace. Přístup ministerstev je přímém protikladu jak se zájmy postižených dětí a jejich rodin, tak se zájmy společnosti - usilovnou prací s těmito dětmi lze dosáhnout tím většího zlepšení jejich stavu, čím dříve se jim dostane potřebné speciální péče. Vynaložení relativně nízkých nákladů na speciální péči již od narození  pomůže jednak rodinám, které prožívají již tak dost těžkou zkoušku, jednak i veřejným rozpočtům, neboť se tak sníží náklady na léčbu postižených dětí v budoucnosti.

Chápeme, že vláda, jejíž dosavadní počínání lze nejspíše charakterizovat jako snahu o co nejúplnější promrhání ekonomického růstu, má potřebu přeci jen ušetřit pár miliónů, byť jde v podstatě jen o bagatelní částku. Za jiných okolností by to dokonce mohlo být chvályhodné. Nemělo by se tak ale dít obětováním těch nejslabších a nejpotřebnějších skupin obyvatelstva a to jen proto, že velká část z nich nejsou potenciální voliči. Takovou snahu nelze nazvat jinak než hyenismem, a současný režim, který se navenek ohání svou lidovostí a který pomáhají udržet u moci tzv. sociální demokrati, opět demonstruje, že skutečná solidarita je mu hluboce cizí.

Koruna Česká s velikou radostí vítá rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy, které umožňuje návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí.

Koruna Česká věří a doufá, že návrat sloupu k pomníku Jana Husa a husitskému kalichu v průčelí chrámu Matky Boží před Týnem se stane impulsem ke smíření křesťanů v Českých zemích. Soustředění  těchto symbolických artefaktů na nejvýznamnějším náměstí země významně přispěje ke smíření křesťanských věrouk, které všechny jsou neodmyslitelnou součástí duchovního dědictví zemí Koruny české.

Dne 30. listopadu 2019 se na tradičním místě v Klubu techniků, Novotného Lávka, Praha 1 uskutečnil XXVIII. Generální sněm politické strany usilující o návrat parlamentní monarchie coby státoprávního zřízení pro Čechy na Moravu a Slezsko.

V úvodní části sněmu pozdravili delegáty: předsedkyně rakouských monarchistů Nicole Fara (Die Monarchisten - Schwarz-Gelbe Allianz); senátor a 1. místopředseda strany: Ing. Tomáš hrabě Czernin (TOP09) senátor zvolený za koalici ODS a Koruny České: Ing. Lumír Achenbrenner (ODS); místopředseda Konzervativní strany: Mgr. Michal Struha (KONS) a zastupitel HMP a místopředseda KV p. Jan Volf (KDÚ-ČSL). U příležitosti 30. výročí listopadu 89 vystoupil na sněmu jako zvláštní host p. Jan Urban (historik, signatář Charty 77 a poslední mluvčí Občanského fóra), který přednesl úvahu: 30 let po pádu komunismu - učí se vůbec střední Evropa demokracii?

Sněm v pracovní části mj. projednal zprávu předsedy o činnosti strany (RNDr. Radim Špaček, předseda strany), zprávu dohlédací komise (p. Oto Ryšavý, DK) a zprávu o hospodaření strany (JUDr. Petr Krátký, místopředseda strany). Dále byly předneseny zprávy o činnosti místních za jednotlivé země: Čechy (p. Svatopluk Novotný); Morava (MVDr. Jiří Čížek); Slezsko (p. Jaroslav Vavříček byl zastoupen pí Romanou Philippovou Hergovou). Na zprávy hejtmanů navázaly samostatné zprávy předsedů MS pro Východní Čechy (p. Miroslav Pošvář), MS pro Jizerské hory (p. Ondřej Duda).

Sněm se zabýval otázku účasti ve volbách v následujícím roce, přičemž vzal na vědomí informaci předsednictva strany o probíhajících politických jednáních. Koruna Česká je již dohodnuta na koaliční spolupráci s ODS, při společné nominaci Ing. L. Achenbrennera, který bude svůj senátorská mandát v obvodu Plzeň-Slovany příští rok obhajovat. Kromě toho jsou monarchisté připraveni pokračovat v jednání o spolupráci s dalšími programově blízkými demokratickými stranami o možných koalicích pro nadcházející krajské i senátní volby, avšak tam, kde k dohodě o spolupráci nedojde, postaví strana samostatné kandidátky.

Sněm přijala následující usnesení k aktuálnímu politickému dění: „Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vyzývá k věcné a seriózní diskusi nad památkou všech vojáků, kteří se skutečně zasloužili o osvobození naší země v květnu roku 1945, a to včetně účastníků bojů z řad Ruské osvobozenecké armáda, strana současně odmítá využívání tématu aktuální politickou propagandou.

V Praze dne 1. prosince 2019

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)Generalni snem 2019

Prohlášení Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k aktuálnímu odkazu Sametové revoluce

U příležitosti 30. výročí událostí 17. listopadu roku 1989 nacházíme naši společnost ve stavu, kdy na jedné straně občané mohou stále ještě svobodně volit i cestovat do zahraničí, na druhé straně však mnozí z nich ztrácejí důvěru v demokratickou politiku, když nelze přehlédnout, že se státní správa stává nástrojem pro obohacování určitých podnikatelských kruhů a současně je vláda závislá na podpoře komunistů, o nichž jsme se domnívali, že se svou ideologií třídního boje patří na smetiště dějin.

Třicáté výročí „sametu“ naši společnost zastihuje rovněž ve stádiu nebývalého názorového rozdělení, když žádná z volených hlav státu po r. 1989 nebyla s to občany dlouhodobě sjednocovat ani tvořit účinnou protiváhu partikulárních zájmů, reprezentovaných politickými stranami. Jasně se tím ukazuje, že svoboda a demokracie bez tradice a hodnotového jednotícího prvku či symbolu nepostačují pro dlouhodobý příznivý vývoj státu a prospěch jeho občanů.

Žádáme proto obnovu politického režimu s nevolenou hlavou státu, žádáme návrat krále, který nebude vrcholným státním representantem jen pro některé, ale bude panovníkem všech. ...

V Praze dne 16. listopadu 2019

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Vážený pan
MUDr. Zdeněk Hřib
Primátor hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1 - Staré Město

V Praze dne 16. července 2019

 

Věc: Výzva k podpoře petice za uvolnění Pražského hradu pro občanské účely a zahájení příprav na přesun sídla hlavy státu

 
Vážený pane primátore,
 

ve světle Vašeho stanoviska k obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, které se zřetelně odkazuje na nedlouho trvající republikánské tradice, obracíme se na Vás jménem všech, kdo připojili své podpisy pod petici za uvolnění Pražského hradu pro občanské účely, (https://e-petice.cz/petitions/petice-za-uvolneni-prazskeho-hradu-pro-obcanske-ucely.html), která se zejména nyní v období vrcholící turistické sezony stává navýsost aktuální.

Petenti zde konstatují:
 

Využívajíce svého práva obracet se peticí se žádostmi nebo návrhy na příslušné státní orgány, vyzýváme vládu a Parlament, aby společným úsilím nalezli důstojné sídlo pro prezidenta republiky jinde než na Pražském hradě.

Umístěním sídla prezidenta a jeho kanceláře na Pražský hrad je již více než 100 let narušován aktuální republikánský charakter státu - Pražský hrad byl budován jako sídlo panovníka z Boží milosti a svým umístěním, okázalou krásou i těsným sousedstvím se sídelní katedrálou pražského arcibiskupa symbolizoval zvláštní postavení panovníka vůči jeho poddaným. K Hradu vždy neoddělitelně patřil příslušný majestát. Byl sídlem toho, kdo maje stát, měl i Hrad a byl formálním a mnohdy i skutečným vlastníkem státu i Hradu.

Postavení prezidenta však má mít zcela jiný charakter - podle T.G.Masaryka má být prezident primus inter pares, republikánská forma státu má zahrnovat i demokratizaci, tj. zrovnoprávnění všech účastníků republikánského života, včetně předsedy státu. Přítomnost sídla prezidenta na Hradě přináší řadu zcela konkrétních problémů a komplikací, mj. pro obyvatele Prahy velmi znesnadňuje jinak zcela běžné propojení mezi Klárovem, Pohořelcem, Bruskou a Úvozem, protože při snaze o zcela běžný průchod je občan vystaven komplikované osobní prohlídce, která je nejenom časově velmi náročná, hlavně ale je krajně nedůstojná.

Naprosto zásadní problémy vyvolává toto umístění sídla na Pražském hradě pro všechny, kdo se chtějí účastnit duchovního života v pražské katedrále, ať už jako aktivní účastníci mše svaté, nebo jako obdivovatelé symbolů české státnosti.
 
Není žádný důvod, aby Pražský hrad nemohl fungovat jako kterýkoli jiný český hrad, tj. umožňovat prohlídky po různě rozsáhlých a tím i různě honorovaných okruzích, aniž by přitom vyvolával potřebu prohledávat každého návštěvníka.
 
Z výše uvedených důvodů proto požadujeme, aby zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, byl v § 3 upraven tak, že prezident sídlí v jiných prostorách, než je Pražský hrad.
 
S přihlédnutím aktuální krizi vrcholných ústavních institucí, kdy si prezident republiky svévolně osobuje právo zasahovat do složení vlády, což je v jasném rozporu s naším ústavním pořádkem, Vám navrhujeme zahájit - ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státními správy - přípravy na přesun sídla hlavy státu, tj. zejména nalézt vhodný objekt, kam by bylo možno prezidenta a jeho kancelář přestěhovat.
 
Je patrné, že sídlo hlavy státu svým geniem loci zjevně působí na výkon této funkce - doporučujeme proto nehledat budoucí sídlo hlavy státu v podobně nevhodné lokalitě, jakou by byly např Královské Vinohrady. Jsme přesvědčeni, že Praha vlastní dostatek vhodných objektů, které by mohla pro tento účel nabídnout, a to v přiměřeně vhodných lokalitách, jako je např. Smíchov, Stodůlky, případně Strašnice nebo Ďáblice.
 
Závěrem nám, vážený pane primátore, dovolte vyjádřit naději, že pokud vládě pomůžete v této nelehké situaci a podpoříte odsun Kanceláře prezidenta republiky, kam patří, bude jistě o mnoho jednodušší vyjednat příspěvek na dostavbu Pražského okruhu i trasy metra D ze státního rozpočtu, což je rovněž v zájmu všech Pražanů.
 
Přeji ve Vašem úsilí mnoho zdaru a zůstávám s pozdravem
 
RNDr. Radim ŠPAČEK
předseda
 
Petice hrad

ing. Andrej Babiš

předseda vlády

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana

V Praze dne 29. června 2019

Věc:      Veřejné doporučení kandidáta do Evropské komise za státy tzv. Visegradské skupiny

Vážený pane předsedo vlády,

v návaznosti na vaše veřejné vyjádření po pátečním jednání předsedů vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska v Praze, týkající se společného postupu ve věci nominace do čela Evropské komise, totiž, že: „Není to o tom, že bychom zásadně trvali na někom, kdo musí být ze střední nebo východní Evropy. Samozřejmě jsou tam takoví kandidáti, ale je to o tom, aby ten člověk rozuměl našemu regionu a neměl nějaké předsudky a historicky negativní názory … “ si Vám dovolujeme navrhnout pro předmětnou funkci vhodného kandidáta.

Vámi doporučená kritéria nepochybně splňuje Jeho Císařská a Královská výsost Karel Habsburský, coby vnuk posledního rakouského císaře a českého krále blahoslaveného Karla I.

Kromě toho, že má bohaté zkušenosti se soudobou politikou v Evropě, je i aktuální hlavou rodu, který region Střední a Východní Evropy spravoval po staletí, a to ku dlouhodobému všeobecnému prospěchu jeho obyvatel.

Je všeobecně známou skutečností, že dekonstrukce Podunajské monarchie v r. 1918 nepřinesla regionu Střední a Východní Evropy mír ani stabilitu, když žádný z nástupnických států někdejšího Rakousko-Uherska nebyl s to uchránit své obyvatele před nebezpečím nacismu a později komunismu.

S ohledem na shora uvedené Vám, pane premiére, doporučujeme zužitkovat popsané historické zkušenosti a s doporučeným kandidátem za účelem jeho nominace vejít do jednání.

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.

Vyjádření nejvyššího orgánu Koruny České k aktuálnímu vývoji obnovy Mariánského sloupu:

Mimořádný sněm Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), konaný v Pohledi dne 8. 6. 2019:

 •  vítá zahájení prací na obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze,

 •  oceňuje obdivuhodné úsilí všech, kdo se na obnově podílejí, zejména mistra Petra Váni,

 •  připomíná, že respektování platných správních rozhodnutí patří mezi základní definiční znaky civilizovaného právního státu,

 •  vyzývá všechny členy Zastupitelstva hl. m. Prahy, aby se zasadili o ukončení nelegitimních obstrukcí, jež mají obnově Mariánského sloupu zabránit.  

Koruna Česká se otevřeným dopisem ministru bytové výstavby Spojeného království Jamesi Brokenshirovi připojuje k protestu Konzervativní strany proti odvolání významného konzervativního myslitele Rogera Scrutona z pozice vládního poradce pro architekturu na základě zmanipulovaného rozhovoru pro levicový magazín New Statesman.

Byli jsme ohromeni rozhodnutím odvolat Sira Rogera Scrutona z postu neplaceného předsedy vládní komise „Building Better, Building Beautiful“ na základě rozhovoru, který se ukázal být záměrně zkreslený.

Jsme si velmi dobře vědomi zásluh sira Rogera v boji za svobodu v sovětské říši zla i šíření a prosazování konzervativních idejí v zemích, usilujících o vymanění se ze zhoubného dědictví komunistického myšlení. Pro mnohé z nás byla četba článků, esejí a knih sira Rogera prvním setkáním se skutečným konzervativním uvažováním.

Vážený pane ministře, jsme pevně přesvědčeni, že potrestání tohoto velkého anglického filosofa za překroucené citace v levicovém magazínu je naprostou hanbou. Proto se odvažujeme doufat, že tato nepříjemnost bude brzy napravena. K tomuto cíli Vám přejeme hodně štěstí.

protest Roger Scruton

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1