Evropa se v celé své historii skládala vždy z řady rozmanitých národů, jejich kultur a zvyklostí. V zájmu zachování tradičních hodnot, vzešlých z odkazu antiky a křesťanství prohlašuje Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) následující své programové priority:

Oblast státoprávní  

Země Koruny české byly od nepaměti součástí velkého nadnárodního celku, ať už jím byla Svatá říše římská nebo podunajská monarchie. V různých obdobích bylo postavení našich zemí v takovém útvaru významné více nebo méně, vždy v závislosti na tom, jaké úsilí a nasazení naše národy a politické reprezentace vyvíjely. Největší rozkvět zažívaly Země Koruny české v obdobích, kdy byly do nadnárodních struktur maximálně integrovány a hrály v nich díky tomu zásadní roli – ať už za vlády krále Přemysla Otakara II, císaře Karla IV., císaře Rudolfa II. nebo v době po porážce Napoleona, o jehož porážku u Lipska se zasloužili nejvíce čeští vojevůdci Karel Filip kníže ze Schwarzenbergu a maršál Václav Radecký z Radče. Naproti tomu, pokusy o vytržení našich zemí z nadnárodního kontextu vedly k naprostým tragédiím, ať už šlo o dobu husitskou nebo období po rozbití Rakouska-Uherska.

 

Koruna česká proto považuje členství v Evropské Unii za podobnou příležitost, jakou měly Země Koruny české v době největšího rozkvětu, kdy se v 2. polovině 19. století staly jednou z nejrozvinutějších a nejbohatších částí celé Evropy. Ostatně, v mnoha ohledech z tohoto dědictví čerpáme dodnes.

Chceme, aby český stát hrál důstojnou roli v integrující se Evropě. Jsme si vědomi, že při prosazování svých zájmů v rámci EU jsou úspěšní ti, kdo přicházejí na jednání připraveni a umějí jak věcně argumentovat, tak získávat pro své představy další spojence. S tímto cílem jsme sestavovali naši kandidátku, budeme však usilovat i o to, aby do pozic na trvalém zastoupení při EU i v jednotlivých resortních jednáních byli vybírání representanti vybavení jazykovými, odbornými i diplomatickými znalostmi a dovednostmi na nejvyšší možné úrovni.

KČ se znepokojením sleduje trendy směřující k oslabování tradičních evropských křesťanských hodnot. Budeme vždy usilovat, aby EU v oblasti morálních a duchovních hodnot co nejvíce navazovala na Svatou říši římskou.

KČ bude usilovat o znovuoživení latiny jako panevropského dorozumívacího jazyka. Jsme přesvědčeni, že bez společného dorozumívacího jazyka nemůže vzniknout evropský politický národ. Je přitom evidentní, že takovým společným jazykem nemže být angličtina, protože ji v této roli odmítá přijmout řada států i sociálních skupin, pro něž angličtina není rodným jazykem. Znovuoživením latiny by navíc široké vrstvy obyvatel získaly přímý přístup k ohromnému objemu vědění a moudrosti, který je aktuálně dostupný pouze prostřednictvím překladů. Revitalizace latiny není nijak snadný úkol, není však ani nikterak nerealizovatelný – obrození češtiny v 18. a 19. století byl úkol srovnatelně obtížný, znovuoživení hebrejštiny do moderního ivritu po obnovení státu Izrael bylo ještě podstatně obtížnější.

Koruna Česká bude podporovat stále užší smluvní spolupráci států v přirozeném a historicky osvědčeném podunajském prostoru bývalé Rakouské monarchie. Taková spolupráce posílí nejen postavení tohoto regionu v Evropské unii, ale též Evropu jako celek.

Koruna Česká varuje před neblahou praxí „politické korektnosti“, pozitivní diskriminace a multikulturalismu jako zdroje ohrožení základních svobod.  

Historie 20. století je trvalým poučením, že  nacionální socialismus akomunismus, stejně jako jiné totalitní ideologie či náboženské směry vedoucí k rasové, náboženské či třídní nenávisti a genocidám do Evropy nepatří!

Koruna Česká bude na půdě Evropského parlamentu usilovat o společný postup všech členských států s cílem eliminovat nebezpečí ohrožení svobody a demokracie. Právo každé členské země na změnu politického směřování nebo změnu státní formy, pokud vzešlo ze svobodných voleb, musí však být ostatními státy EU respektováno. 

Společná ekonomika a národní hospodářství

Společnou prioritu všech evropských států trvale představuje dosažení transatlantického volného trhu a energetická bezpečnost. V oblasti energetiky je třeba prioritně podporovat vědu a výzkum tak, aby se Evropa stala vedoucí silou ve vyhledávání alternativních zdrojů energie, tepla a zejména také odstranění závislosti na dovážených ropných produktech z nestabilních oblastí.

Státy podunajského prostoru mohou s výhodou využít synergie tam, kde dokázaly po staletí být součástí společného celku.

Česká měna je podstatnou součástí státní a národní identity. Této národní měny je možno se vzdát až po úplném dosažení maastrichtských kriterií.

Bezpečnost

Koruna Česká podporuje regionální i transevropskou spolupráci policejních sborů a integrovaného záchranného systému.

Obranné vojenské síly jsou v Evropě dlouhodobě podceněny, vidíme tendence spoléhat se jen na vojenskou sílu Spojených států. Nepodporujeme vytváření evropské armády, naopak podporujeme posílení vojenské, spolupráce v rámci NATO. Proto je nezbytné, zejména s ohledem na současné zhoršení mezinárodní situace, urychleně uskutečnit finanční závazky všech zemí Evropy k budování adekvátních ozbrojených sil.

Koruna česká vítá obnovu debaty o společné radarové obraně evropských členských zemí NATO proti možnému východnímu ohrožení.

Koruna česká navrhuje celoevropské zavedení výuky branné výchovy ve školách pro chlapce i dívky. Chceme, aby mladí lidé v Evropě po dokončení své přípravy na povolání absolvovali službu vlasti se zbraní nebo beze zbraně způsobem a délce jednotné pro všechny členské státy.

Součástí společné evropské bezpečnostní a obranné politiky je rovněž postoj k přistěhovalectví. Obáváme se vzniku dalších soustředěných islámských oblastí a i nebezpečí proklamací „ochrany“ regionů s vysokou koncentrací ruskojazyčných obyvatel. Rizika spojená s liberálním přístupem k přistěhovalectví jsou reálná a jejich eliminace musí být předmětem společných řešení států EU.

Tradiční hodnoty, kultura a vzdělávání

V oblasti kultury Koruna Česká prosazuje ochranu tradičních hodnot vzešlých z tisíciletého vývoje evropské kulturní oblasti. K těmto hodnotám patří především: tradiční model rodiny, křesťanské hodnoty a myšlenka moderního právního státu.

Kultura je svébytným projevem jazyka, zvyklostí, architektury a dalších národních prvků, stmelujících obyvatele jednotlivých zemí či regionů EU. Tyto hodnoty musí být plně respektovány i v hospodářsky a politicky  propojené EU.

V oblasti vzdělávání Koruna Česká podporuje zejména evropskou spolupráci vysokých škol na podkladě tzv. Boloňského procesu (srovnatelnost studijních programů; mezinárodní mobilita studentů; vzájemné uznávání kreditů; třístupňový systém – Bc., Mgr., Ph.D.; podpora celoživotního vzdělávání, atd.).

Zdravotní a sociální péče

Kvalita základní lékařské péče dostupná i nemajetným stejně jako pomoc v sociálně obtížných situacích potřebným jsou elementární znaky moderního právního státu. Tento ideál vznikl v Podunajské monarchii a uskutečnil jej poprvé císař a český král Karel I Rakouský. Je třeba  jej i nadále udržovat.

Úloha každého členského státu Evropské unie v roli garanta kvality zdravotní a sociální péče je dle Koruny České nezastupitelná. Základní zdravotní péče musí být na území členského státu a celé Unie dostupná všem a za stejných podmínek.

V této oblasti je nezastupitelná a zásadní role církevních a dalších nestátních charitativních organizací, které musí být legislativně i materiálně podporovány státem i společnými evropskými fondy.

Ochrana životního prostředí

Koruna Česká se hlásí k myšlence udržitelného rozvoje. Životní prostředí představuje dědictví po předcích i odkaz budoucím generacím.

Prioritou je ochrana orné půdy; žádáme omezení jejího odnímání pro výstavbu velkoskladů a dalších komerčních objektů.

Koruna Česká bude podporovat transevropské projekty ochrany přírodního bohatství a hledání alternativních energetických zdrojů šetrných k životnímu prostředí.

Preferujeme posilování železniční přepravy  před silniční.

Dokud nebude znám adekvátní alternativní zdroj elektrické energie, podporuje Koruna Česká v zájmu čistoty ovzduší omezování těžby uhlí a rozvoj jaderné energetiky.

Vnější vztahy Evropské unie

V rámci vnějších vztahů Evropské unie Koruna Česká doporučuje udržovat rovnocenné transatlantické partnerství v hospodářské a bezpečnostní oblasti se Spojenými státy americkými.

V oblasti rozšiřování Evropské unie se Koruna Česká hlásí k výroku jednoho z největších Evropanů 20. století Dr. Otto Habsbursko-Lotrinského, dlouholetého prezidenta Panevropské unie a 30 let sloužícího poslance Evropského parlamentu, že „sjednocená Evropa je celá Evropa“.

Dalšími prioritami Koruny České jsou v oblasti vnějších vztahů Evropské unie: maximální zdrženlivost při angažmá v lokálních revolucích a občanských válkách (Sýrie, tzv.arabské jaro); aktivní podpora mírového procesu v Palestině s cílem dosáhnout trvalého soužití Izraelců s Araby. Dále Koruna Česká podporuje humanitární a hospodářskou pomoc státům postiženým následky válečných konfliktů a živelných katastrof.

Koruna česká vybízí k trvalé obezřetnosti vůči imperiální rozpínavosti Ruska.

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1