Aktuálně

Vyšlo nové, už 80. číslo Monarchistického zpravodaje, rekapitulující dění posledního měsíce, především Generální sněm KČ a volbu nového vedení strany.

Evropská koalice pro Prahu pracuje dál!

Evropská koalice pro Prahu (EKP) sdružující politické subjekty SNK Evropští demokraté, evropani.cz, Sdružení pro Místní Správu, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků se poprvé představila prostřednictvím společné kandidátky pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy, které se konaly 5-6. října 2018.

Pražským voličům jsme nabídli nejen kvalitní program a důvěryhodnou kandidátku, ale také jednoznačně proevropsky a hodnotově orientovanou politickou alternativu. Otevřeně jsme proklamovali a budeme dále prosazovat, že Česká republika i její hlavní město Praha patří na západ i do Evropy!

Byli jsme si vědomi skutečnosti, že na pražskou politickou scénu vstupujeme poprvé krátce před říjnovými volbami a že pro získání podpory pražských voličů budeme potřebovat více času. Mrzí nás jednostranný přístup médií včetně veřejnoprávních, která od počátku kampaně blokovala či výrazně potlačovala většinu volebních stran včetně EKP a referovala prakticky výhradně o několika politických uskupeních, která byla vybrána ještě dříve, než byla zahájena volební kampaň a představeny volební programy. Věříme však, že tento přístup se může změnit.

Evropská koalice pro Prahu proto deklaruje svůj plán a odhodlání v průběhu tohoto volebního období systematicky monitorovat a aktivně se vyjadřovat k politice pražské radnice a k plnění programu současné radní koalice, který se v mnohém překrývá programem EKP. Chceme být aktivní opozicí nově zvolené pražské politické reprezentace!

Zároveň jsme přesvědčeni, že naše politické scéna je zralá pro užší spolupráci proevropských, demokratických a nesocialistických stran, a to na parlamentní i neparlamentní úrovni. Naší společnou aktivitu na úrovni hl. m. Prahy proto vnímáme také jako příspěvek k hledání forem takovéto spolupráce.

V Praze dne 9. 12. 2018

Prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. - SNK Evropští demokraté,

JUDr. Petr Jantač - evropani.cz,

Ing. Pavel Vermach, Ph.D. - Sdružení pro Místní Správu,

JUDr. Petr Krátký - Koruna Česká,

Mgr. Ing. Michal Struha - Konzervativní strana,

Ing. Jiří Domlátil - Klub angažovaných nestraníků


evropskakoalice.cz

Čestný předseda KČ Václav Srb byl v sobotu 8. prosince hostem pořadu Politické spektrum na ČT24, který byl věnován tématu lidských práv a občanské společnosti.

Téma pořadu bylo zvoleno v souvislosti se dnem lidských práv slaveným 10. prosince a výročím třiceti let od snídaně českých disidentů s francouzským prezidentem Mitterandem.

Záznam pořadu můžete vidět na webu ČT24

ing. Andrej Babiš

předseda vlády

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana

Datovou schránkou

V Praze dne 8. prosince 2018

Věc:     Veřejná výzva vládě České republiky k jednání o majetkovému narovnání s Lichtenštejnským knížectvím

Vážený pane předsedo vlády,

v návaznosti na aktuální zprávy médií o posledních aktivitách Nadace knížete z Lichtenštejna ve věci vrácení neoprávněně zabraného majetku, vás tímto žádáme o neprodlené zahájení rozhovorů o majetkovém narovnání s Lichtenštejnským knížectvím a to na vládní úrovni.

Není třeba žádné zásadní historické ani juristické analýzy, aby i právní laik naznal, že aplikace předpisů (v širší veřejnosti známých jako Benešovy dekrety) na majetek občanů státu, který byl ve II. sv. válce neutrální, byla v rozporu i s tehdejším právním řádem státu, na jehož politické zřízení nyní navazujeme.

Ani déle než půl století po těchto událostech nepřestává být krádež krádeží a skutečnost, že se tehdejší politický režim ani nepokusil zakrýt toto nemravné jednání zdáním zákonnosti, nemůže zhojit běh času.

Jako nejvyšší představitel vlády, opírající se o důvěru Poslanecké sněmovny ČR, máte nyní unikátní příležitost dokázat, že naše země již nesdílí hodnotovou kontinuitu s obdobím, kdy se zde neuplatňovaly zásady právního státu.

Předejděte prosím majetkoprávním sporům státu s Lichtenštejnskou nadací, nedůstojným moderních evropských států 21. století. Dokažte, že náš stát překonal temná období svých dějin, v nichž jednání jeho orgánů nebylo vázáno platným právem, ale ideologicky motivovanou snahou o domnělou historickou a třídní odplatu.

Věříme, že politicky ujednané narovnání vztahů s Lichtenštejnskem je v zájmu našich občanů a může otevřít novou etapu vzájemných vztahů a spolupráce našich států.

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.

Letošní Pochod za monarchii proběhl před necelým měsícem, 28. října 2018. Tento ročník byl výjimečný připomínkou smutného stého výročí konce monarchie, a proto byl také program tohoto dne pojat velkoryseji.

Tisková zpráva

 

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

k výsledkům XXVII. Generálního sněmu

(změny vedení strany)

 

Dne 24. listopadu 2018 se na již tradičním místě v Klubu techniků, Novotného Lávka, Praha 1 uskutečnil XXVII. Generální sněm politické strany usilující o návrat parlamentní monarchie coby státoprávního zřízení pro Čechy na Moravu a Slezsko.

V úvodní části sněmu pozdravili delegáty hosté: předsedkyně rakouských monarchistů Nicole Fara (Die Monarchisten - Schwarz-Gelbe Allianz), předseda polských monarchistů Jan Lech Skowera, z USA Charles A. Coulombe (International Monarchist League), nezávislá senátorka kandidující s podporou KONS a KČ MUDr. Jitka Chalánková, Mgr. Daniel Herman (KDU-ČSL), Mgr. Michal Struha (KONS), Bc. Marcel Miška (KAN) a Mgr. Petr Placák (historik, spisovatel a publicista, který patřil k zakladatelům Koruny České).

Vzhledem k uplynutí čtyřletého funkčního období stávajícího předsednictva, vedeného Mgr. Petrem Nohelem, Ph.D., který se funkci předsedy rozhodl neobhajovat, byly nejdůležitějším bodem sněmu Koruny České volby nového vedení.

O křeslo předsedy se utkali sochař MgA. Emil Adamec (46; Sedliště/Brno/Hongkong) s biologem RNDr. Radimem Špačkem (58; Roztoky u Prahy). V tajné volbě byl předsedou zvolen Dr. Špaček, který již v prvním kole tajné volby získal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů delegátů sněmu.

Vedení strany se doplnil staronový místopředseda, právník JUDr. Petr Krátký (43; Praha), který v tajné volbě obhájil mandát.

Ke Svatopluku Novotnému (42; Poříčany), jenž byl dříve zvolen samostatným zemským sněmem do funkce hejtmana pro Čechy, se připojili Jaroslav Vavříček (44; Jakartovice) jako hejtman pro Slezsko a MVDr. Jiří Čížek (60; Tasov) jako hejtman pro Moravu, které v rámci sněmu v jejich funkcích potvrdily příslušné kurie delegátů.

Dalšími členy předsednictva se pak stali: Vojtěch Círus (23; Praha), Matěj Čadil (32; Praha); Jan Drnek (57; Plzeň), Jindřich Holub (50; Pohleď), Ing. Libor Novák (60; Studenec), Miroslav Pošvář (53; Chrast u Chrudimi), Dorry Sarkisjan (41; Praha) a Samuel Tomek (34; Praha).

Dosavadní členy rozhodčího a kontrolního orgánu strany (dohlédací komise): Otakara Ryšavého a Milana Koláře nově doplnil Michal Sklenička.

V aktuální vedení monarchistů jsou na základě popsaných změn vyváženě zastoupeni jak členové předcházejícího předsednictva, což je zárukou stability a kontinuity dosavadního politického směřování strany, tak i členové noví, kteří by měli přinést další impulzy a dynamiku do její politické činnosti. Aktuální vedení disponuje silným mandátem pro aktualizaci volebního programu i případnou spolupráci s jinými demokratickými stranami.

V Praze dne 24. listopadu 2018

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Koruna Česká si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář ke 100. výročí roku 1918, konaný ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v Akademii věd.  Cílem je přispět do debaty o těchto věcech skutečně nestranným pohledem, prostým všech tendenčních mýtů, kterých jsme si v uplynulých týdnech a měsících všichni užili až dost. Vystoupí významné osobnosti české historiografie a politologie, například Jaroslav Šebek, Pavel Bělina, Jan Urban nebo Roman Joch. Seminářem provází RNDr. Radim Špaček, všichni jsou srdečně vítání.

Více informací

Tisková zpráva

Stanovisko

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

k 29. výročí „sametové revoluce“

 

Úvodem našeho prohlášení budiž řečeno, že historický okamžik 17. listopadu 1989 přinesl monarchistům v našich zemích možnost bez obav hovořit o nevýhodách politického uspořádání s volenou hlavou státu a takové svobody je třeba si vážit.

Současně si nelze nepovšimnout, že svoboda bez odpovědnosti nám 29 let po listopadu 1989 přinesla politické uspřádání, v němž jeden (legálně zvolený) bývalý komunista obývá prostory starobylého sídla českých králů a „svůj“ lid poučuje prostřednictvím estrádních pořadů na soukromých televizích mj. o nutnosti učit se politickému uspořádání v Čínské lidové republice, zatímco nám druhý bývalý komunista (který se svým „hnutím“ rovněž vyhrál svobodné volby) ukazuje, jak je pro nabytí politické moci zásadní užívání marketingu namísto prezentace věcných argumentů a skutečných osobností.

Není pochyb o tom, že politické reprezentace vzešlé ze všech voleb po r. 1989 a vedoucí naší zemi (původně ještě společnou s částí národů historicky náležících ke koruně Svatoštěpánské), měly pro výkon svých pravomocí demokratickou legitimitu. Systém „svobodné“ soutěže politických stan však současně přivodil situaci, v níž potřeba zdrojů pro marketing a propagaci převážila na původním posláním politických stran, spočívajícím primárně v prosazování politických idejí a tzv. reálnou politiku je často obtížné odlišit od mocenských her oligarchů a jejich zájmových skupin.

Absence důvěry občanů v právo a stát systematicky nahlodávaná zmíněným propojením představitelů tzv. tradičních politických stran a zájmových skupin nevedla jen k pádu a zapomnění mnohých z těchto stran, přinesla rovněž živnou půdu pro nástup populistů a nových politických subjektů, které se pod praporem protikorupční rétoriky a heslem „nejsme jako oni“ neustále rodí, případně jsou jako nástroje ochrany ekonomických zájmů oligarchy přímo zakládány. Těžko pak někoho překvapí situace trestně stíhaného premiéra, jehož předchozí podnikatelské aktivity, založené na státních dotacích, nemohly být horším kvalifikačním kritériem pro vstup do politiky, jehož aktuální mediální výstupy (připomínající školáka chyceného při opisování) jsou jen pověstnou špičkou ledovce.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) upozorňuje, že chyba nenastala v r. 1989, ale v r. 1918, kdy byli občané našich zemí, tzn. Čech, Moravy a Slezska připraveni o možnost užívat výhod politického režimu s nevolenou hlavou státu v podobě parlamentní monarchie. Na rozdíl od mnohých stran nemusíme náš program přizpůsobovat „tlaku ulice“. Od dob legendárního monarchistického manifestu opoziční skupiny České děti (1988), se to co prosazujeme v r. 2018, změnilo jen málo: www.monarchistickymanifest.cz.

Domníváme se, že jedinou nadějí na skutečnou proměnu naší společnosti zaměřenou na tisíciletý hodnotový odkaz antiky, křesťanství a judaismu může zajistit jen ústavní změna našich zemí na parlamentní monarchii, v níž hlava státu, instalovaná dle zásad historického nástupnického práva, představuje (bez ohledu na reálné kompetence) přirozený protipól volených politiků a jejich zájmů. Povolejme zpět na trůn panovníka, aby nás chránil před námi zvolenými politiky!

V Praze dne 17. listopadu 2018

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Zásluhou slezského zemského hejtmana Koruny České, pana Jaroslava Vavříčka, byl v neděli. 11. 11. přesně v 11. hodin slavnostně odhalen památník padlých vojáků z velké války v obci Jakartovice - Deštná.

Úvodní slovo si vzal Jaroslav Vavříček, který vzpomněl nejen hrůzy válek a padlé vojáky, ale také vyzdvihl všechny, kteří se podíleli na obnově památníku v čele s místostarostou obce Jakartovice, panem Jaromírem Hendrychem. Po úvodním slově zazněly hymny na počest padlých - Hymna Rakouska - Uherska a poté i hymna České republiky. Poté se již slova ujal farář, který vzpomněl modlitbou na padlé občany z obce a také vysvětil pomník padlým hrdinům, u kterého pak byly položeny věnce.

Řeč o budoucnosti Evropy, kterou pronesl Karel Habsburský 17. dubna 2018 ve Vídni za přítomnosti ministryně zahraničí Rakouské republiky a dalších významných hostů. Součástí programu setkání byl i krátký film, věnovaný výročí 1918-2018, který informoval o politických aktivitách hlavy habsburské rodiny v uplynulých 100 letech.

  • 1