Aktuálně

Tiskové prohlášení politické strany Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

k nálezu Ústavního soudu ve věci areálu zámku Opočno

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), s krajním rozčarováním konstatuje, že Ústavní soud svým nálezem č. III. ÚS 1283/17, ze dne 19. května t.r. o ústavní stížnosti Kristiny Colloredo-Mansfeldové proti nevydání zámku Opočno dovršil krádež soukromého majetku započatou nacisty v době Protektorátu Čechy a Morava, potvrzenou tzv. 3. republikou po roce 1945 a dokonanou komunisty v následné době totality.

Konstatování soudu, že stěžovatelka neunesla důkazní břemeno ve věci vědomí nacistů o existenci jejích židovských předků coby příčině konfiskace, jakož i jeho závěrečný „povzdech“, že: „Sedm desítek let po skončení války je tato reparace nesmírně obtížná, ne-li nemožná.“ je výrazem bezhodnotového právního formalismu, který je v zásadním rozporu s principy zakotvenými v Ústavě a Listině lidských práv a svobod, podle nichž žádná formalistně-právní konstrukce nesmí převážit nad základními principy spravedlnosti (viz čl. IV., odst. 4. LZPS i čl. IX., odst. 3. Ústavy).

Naše strana konstatuje, že ve světle zmíněného judikátu se celá platná úprava odškodnění majetkových křivd z období nesvobody jeví jako nedostatečná a v konkrétních případech nefunkční.  Považujeme za nepřijatelné, aby byla i nadále udržována zásada, kterou uplatňoval nacistický protektorát, Benešovy dekrety i bolševický režim, a to že nějaké provinění jednoho člena rodu, v řadě případů navíc jen domnělé nebo vykonstruované, může být trestáno postihnutím majetku celého rodu, bez ohledu na generace předchozí a následující. Připomínáme, že majetkové křivdy, kdy byl rod zbaven svého vlastnictví, o něž byl pečoval třeba i celá staletí, nezačaly až v r. 1948 a není proto žádný morální ani věcný důvod takovou časovou hranici z hlediska budoucí právní úpravy respektovat.

Státní krádež majetku soukromé osobě prostřednictvím hodnotově pokřiveného práva zůstává i po více než 100 letech stále jen krádeží. Naše strana v této souvislosti potvrzuje svůj závazek usilovat o odstranění všech podobných nespravedlností, jichž se dopustil republikánský režim na obyvatelích zemí Koruny české po r. 1918.

V Praze dne 21. května 2020

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Zámek Opočno koláž2

Milan Novák, představený zemské modlitební ligy císaře Karla informuje o proběhlých bohoslužbách ke cti bl. Karla a také o třech nových relikviích bl. Karla v Čechách (v Českých Budějovicích, v Poličanech a v Brandýse nad Labem) – jejich slavnostní uložení bylo odloženo na druhou polovinu roku 2020.

V kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči byla v neděli 3. května slavena mše svatá ke cti posledního českého krále blahoslaveného Karla I.

Slavnostní mše svatá byla původně plánována na 29. března, u příležitosti 98. výročí císařovy smrti 1. dubna 1922, ale kvůli nouzovému stavu bylo její konání odloženo. Zároveň se o prvním květnovém víkendu měla konat tradiční Audience u císaře Karla, která musela být zrušena, a proto byla památka blahoslaveného Karla připomenuta apoň touto bohoslužbou.

Naše strana je přesvědčena, že dobré vztahy mezi národy nelze stavět na falešných odkazech z doby minulosti. V posledních komunálních volbách jsme zaštítili v Praze 6 kandidátní listinu sdružení „Občané za odstranění sochy maršála Koněva“, mj. proto, že předmětná socha nikdy nebyla skutečným symbolem našeho osvobození, ale s ohledem na období její instalaci daleko spíše odkazovala na neblahé období vzájemných vztahů po r. 1968. S velkou pozorností proto sledujeme reakce oficiálních orgánů Ruské federace na přemístění sochy z Bubenče do depozitáře.

Konstatujeme, že Ruská federace v posledních dnech několika akty povážlivě eskaluje napětí v česko-ruských vztazích. Na útok ruských nacionalistů na českou ambasádu reagují ruské úřady zcela laxním vyšetřováním, zároveň zabezpečují ostrahu objektu českého zastupitelského úřadu okázale nedostatečným způsobem. Mimořádně nás udivuje požadavek vyslovený ministrem obrany RF, aby příslušné ruské orgány zahájily trestní stíhání osob, které se podílely na rozhodnutí o přemístění sochy maršála Koněva. Tento požadavek, vyslovený jedním z nejvýše postavených ústavních činitelů, naplňuje hned několik znaků naprosté absurdity: požaduje, aby podle ruského zákona byli stíháni občané jiného státu za čin, který se udál mimo území RF, požaduje stíhání za nakládání s předmětem, který je ve výlučném vlastnictví českého samosprávného celku, a konečně požaduje, aby byl stíhán čin, který se udál před nabytím účinnosti zákona, podle nějž by měl být stíhán. Přes všechny tyto zcela absurdní příznaky nejenom že se od ministrova požadavku nedistancoval jakýkoliv oficiální představitel Ruské federace, naopak, příslušné orgány zahájily trestní stíhání proti českým občanům.

V reakci na vměšování Ruska do českých záležitostí kolem Koněvova pomníku vznikla mezi občany petice, vyzývající pražské politiky k odpovědi v podobě přejmenování Koněvovy ulice v Praze na Žižkově.

Koruna Česká tuto občanskou iniciativu jednoznačně podporuje; ostatně náš postoj k osobnosti maršála Koněva a jeho pomníku dáváme dlouhodobě najevo a připomínku Marie Terezie jako velké osobnosti naší historie jsme podpořili mimo jiné otevřeným dopisem v únoru 2019.

PhDr.​ Lubomír Zaorálek

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 1

118 00 Praha 1

Datovou schránkou

V Praze dne 8. dubna 2020

Věc:      Žádost o předložení návrhu na výjimku z Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob pro náboženská shromáždění v době velikonočních svátků

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako na člena vlády resortně kompetentního pro věci církví a náboženských společností.

Naše strana oceňuje vstřícnost vlády České republiky a jí zřízeného Ústředního krizového štábu k dosavadním návrhům monarchistů na zmírnění dopadů a řešení stávající epidemiologické krize. Jsme rádi, že se vláda i Parlament ztotožnily s naším návrhem na pomoc drobným živnostníkům na odklad 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb, a že v rámci Ústředního krizového štábu vzniká koordinační pracovní skupina pro využití kapacit domácího průmyslu.

Na zmíněné návrhy navazujeme aktuálním apelem na vládu pro období Velikonočních svátků. Zdvořile žádáme předložení návrhu Vládě o uvolnění aktuálních krizových opatření tak, aby křesťané mohli oslavit nejen nadcházející nejvýznamnější křesťanský svátek, tzn. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, tradičním a důstojným způsobem, tedy společnou bohoslužbou. Společné setkávání v Kristu je jedním z nejdůležitějších projevů křesťanské víry, a to ve smyslu čl. 16 Listiny základních práv a svobod i § 2 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.   

Pokud aktuální údaje vlády a ústředního krizového štábu dokládají stagnaci šíření epidemie vzdor tomu, že se po celou dobu trvání krizového stavu mohli lidé (při dodržování hygienických podmínek) shromažďovat v nákupních centrech, coby chrámech konzumu, nepokládáme za racionální a věcně odůvodnitelné nadále zakazovat shromažďování v chrámech Božích.

Z toho důvodu navrhujeme, aby shromáždění pořádaná církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně a shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání byla v době letošních velikonočních svátků příslušným vládním usnesením zařazena do výjimek z Krizového opatření o zákazu volného pohybu osob.

Všichni křesťané se v současné situaci obracejí jednotlivě ke Stvořiteli s modlitbou nejenom za své blízké, ale též za všechny, kdo s koronavirem bojují, včetně členů vlády, krizového štábu, zákonodárců a především všech, kdo v rámci zdravotních a sociálních služeb každodenně nasazují své zdraví, aby pomohli těm nejpotřebnějším.

  

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.

V neděli upoutala britská královna Alžběta II. pozornost celého světa svým mimořádným poselstvím k národu při pandemii koronaviru. Velmi nepříjemné je bohužel srovnání s tím, co v ten samý den předvedl český prezident.

Hodnotu projevu prezidenta dobře vystihl místopředseda Koruny České Petr Krátký: Největší přínosem prezidentdenta republiky v počátcích koronavirové krize bylo, když se k ničemu nevyjadřoval.

Proslov královny Alžběty a jeho srovnání s veřejnými vystoupeními našeho prezidenta ale upoutalo pozornost mnoha českých médií. Připoměňme aspoň některé z nich:

Dnes si připomínáme 98. výročí úmrtí posledního českého krále Karla I., jehož památka je zvláště vzhledem k současné epidemii neobyčejně aktuální, jak nedávno napsal historik Charles Coulombe. K tomuto výročí byl o Karlovi I. vysílán také zajímavý rozhlasový pořad z cyklu Jak to bylo doopravdy, jehož hostem byl historik Jiří Pernes.

p. Jan Hamáček

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

 

Datovou schránkou

V Praze dne 29. března 2020

 

Věc:      Veřejná výzva ministru vnitra k mobilizaci národních výrobních kapacit

Vážený pane ministře,

v médiích jsme zaznamenali tweet, v němž konstatujete, že „neumíte zajistit sběr roušek po desetitisících od stovek českých dodavatelů“. Naše strana v současné krizové situaci pokládá takovou informaci od ministra, který je současně místopředsedou vlády za nepřijatelnou.

Připomínáme, že tradice našeho národního průmyslu sahá hluboko do období Rakousko-uherské monarchie a vzdor jeho zestátnění komunistickým režimem i mnoha nepovedeným privatizačním projektům let devadesátých a na ně navazujícím projektům orientace na „levné montovny“ má náš průmysl dosud zdravé jádro.

Je pochopitelné, že po naprostém selhání vlády při zabezpečování ochranných prostředků na počátku „koronavirové“ krize, jste je potřebovali sehnat kdekoli za cokoli, aby bylo možno vybavit lidi v první linii co nejdříve (což dodnes vázne). Přesto ale mají ČEŠTÍ občané a ČESKÉ podniky právo očekávat od ministra ČESKÉ vlády, že udělá všechno proto, aby pro ochranu obyvatel využil co nejvíce domácího potenciálu. Ostatně, vláda sice nepřiznaně, ale velmi výmluvně předvedla, že si je tohoto potenciálu vědoma, když po obrovském národním vzepětí v šití roušek podomácku, zařadila galanterie mezi obchody, které mohou mít otevřeno.

Přestože ve srovnání s chaotickým a sebestředným premiérem nebo se zcela zjevně nepoužitelným ministrem zdravotnictví vycházíte coby člen krizového štábu ještě poměrně dobře, zakládají vaše činy a výroky podezření, zda Vám zájmy Číny a čínských subjektů nejsou přednější než zájmy českého státu a jeho občanů.

Vaším úkolem, pane ministře, je hlavně chránit zájmy občanů této země, nikoli zajišťovat obchody čínským firmám. Domluvit s pomocí „hradních kontaktů“ jeden velký obchod za dlouhé peníze s čínským dodavatelem je jistě jednodušší, než zabezpečit desítky nebo stovky kontraktů s českými subjekty. Jenže ty české subjekty by tím přišly také k nějakým tržbám, takže by nemusely zavírat výrobu, nemusely by propouštět lidi, nemusely by krachovat nebo se po odeznění krize pracně oživovat, jejich zaměstnanci by nemuseli pro podporu na Úřad práce, atd. atd.

Žádáme Vás proto touto cestou o zřízení koordinačního centra, které by evidovalo výrobní kapacity roušek, respirátorů a dalších ochranných prostředků, evidovalo zdroje materiálu pro jejich výrobu a v reálném čase poskytovalo tyto informace výrobcům, zabezpečovalo smlouvy, předávací protokoly a proplácení faktur, a především zajišťovalo logistiku celé operace.

Stejně tak je možné v době krize využít kapacity našeho stavebního průmyslu k urychlené dostavbě dočasných nemocničních lůžkových kapacit, což dáváme k uvážení.

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.

Arcivévoda Karel Habsburský, právě informoval na své webové stránce, že obdržel oficiální potvrzení o negativním testu na koronavirus. Vnuk posledního českého krále Karla I. tak po třech týdnech úspěšně zdolal svou nemoc.

V Rakousku je momentálně přes 6000 případů COVID-19, 42 úmrtí a zatím jen několik málo vyléčených.

Kromě arcivévody Karla se koronavirem nakazili také další představitelé světových panovnických rodů: Monacký vládnoucí kníže Albert, britský následník trůnu princ Charles a několik členů brazilské císařské rodiny.

  • 1