Tisková prohlášení

Koruna Česká s velikou radostí vítá rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy, které umožňuje návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí.

Koruna Česká věří a doufá, že návrat sloupu k pomníku Jana Husa a husitskému kalichu v průčelí chrámu Matky Boží před Týnem se stane impulsem ke smíření křesťanů v Českých zemích. Soustředění  těchto symbolických artefaktů na nejvýznamnějším náměstí země významně přispěje ke smíření křesťanských věrouk, které všechny jsou neodmyslitelnou součástí duchovního dědictví zemí Koruny české.

Dne 30. listopadu 2019 se na tradičním místě v Klubu techniků, Novotného Lávka, Praha 1 uskutečnil XXVIII. Generální sněm politické strany usilující o návrat parlamentní monarchie coby státoprávního zřízení pro Čechy na Moravu a Slezsko.

V úvodní části sněmu pozdravili delegáty: předsedkyně rakouských monarchistů Nicole Fara (Die Monarchisten - Schwarz-Gelbe Allianz); senátor a 1. místopředseda strany: Ing. Tomáš hrabě Czernin (TOP09) senátor zvolený za koalici ODS a Koruny České: Ing. Lumír Achenbrenner (ODS); místopředseda Konzervativní strany: Mgr. Michal Struha (KONS) a zastupitel HMP a místopředseda KV p. Jan Volf (KDÚ-ČSL). U příležitosti 30. výročí listopadu 89 vystoupil na sněmu jako zvláštní host p. Jan Urban (historik, signatář Charty 77 a poslední mluvčí Občanského fóra), který přednesl úvahu: 30 let po pádu komunismu - učí se vůbec střední Evropa demokracii?

Sněm v pracovní části mj. projednal zprávu předsedy o činnosti strany (RNDr. Radim Špaček, předseda strany), zprávu dohlédací komise (p. Oto Ryšavý, DK) a zprávu o hospodaření strany (JUDr. Petr Krátký, místopředseda strany). Dále byly předneseny zprávy o činnosti místních za jednotlivé země: Čechy (p. Svatopluk Novotný); Morava (MVDr. Jiří Čížek); Slezsko (p. Jaroslav Vavříček byl zastoupen pí Romanou Philippovou Hergovou). Na zprávy hejtmanů navázaly samostatné zprávy předsedů MS pro Východní Čechy (p. Miroslav Pošvář), MS pro Jizerské hory (p. Ondřej Duda).

Sněm se zabýval otázku účasti ve volbách v následujícím roce, přičemž vzal na vědomí informaci předsednictva strany o probíhajících politických jednáních. Koruna Česká je již dohodnuta na koaliční spolupráci s ODS, při společné nominaci Ing. L. Achenbrennera, který bude svůj senátorská mandát v obvodu Plzeň-Slovany příští rok obhajovat. Kromě toho jsou monarchisté připraveni pokračovat v jednání o spolupráci s dalšími programově blízkými demokratickými stranami o možných koalicích pro nadcházející krajské i senátní volby, avšak tam, kde k dohodě o spolupráci nedojde, postaví strana samostatné kandidátky.

Sněm přijala následující usnesení k aktuálnímu politickému dění: „Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vyzývá k věcné a seriózní diskusi nad památkou všech vojáků, kteří se skutečně zasloužili o osvobození naší země v květnu roku 1945, a to včetně účastníků bojů z řad Ruské osvobozenecké armáda, strana současně odmítá využívání tématu aktuální politickou propagandou.

V Praze dne 1. prosince 2019

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)Generalni snem 2019

Prohlášení Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k aktuálnímu odkazu Sametové revoluce

U příležitosti 30. výročí událostí 17. listopadu roku 1989 nacházíme naši společnost ve stavu, kdy na jedné straně občané mohou stále ještě svobodně volit i cestovat do zahraničí, na druhé straně však mnozí z nich ztrácejí důvěru v demokratickou politiku, když nelze přehlédnout, že se státní správa stává nástrojem pro obohacování určitých podnikatelských kruhů a současně je vláda závislá na podpoře komunistů, o nichž jsme se domnívali, že se svou ideologií třídního boje patří na smetiště dějin.

Třicáté výročí „sametu“ naši společnost zastihuje rovněž ve stádiu nebývalého názorového rozdělení, když žádná z volených hlav státu po r. 1989 nebyla s to občany dlouhodobě sjednocovat ani tvořit účinnou protiváhu partikulárních zájmů, reprezentovaných politickými stranami. Jasně se tím ukazuje, že svoboda a demokracie bez tradice a hodnotového jednotícího prvku či symbolu nepostačují pro dlouhodobý příznivý vývoj státu a prospěch jeho občanů.

Žádáme proto obnovu politického režimu s nevolenou hlavou státu, žádáme návrat krále, který nebude vrcholným státním representantem jen pro některé, ale bude panovníkem všech. ...

V Praze dne 16. listopadu 2019

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Vážený pan
MUDr. Zdeněk Hřib
Primátor hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1 - Staré Město

V Praze dne 16. července 2019

 

Věc: Výzva k podpoře petice za uvolnění Pražského hradu pro občanské účely a zahájení příprav na přesun sídla hlavy státu

 
Vážený pane primátore,
 

ve světle Vašeho stanoviska k obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, které se zřetelně odkazuje na nedlouho trvající republikánské tradice, obracíme se na Vás jménem všech, kdo připojili své podpisy pod petici za uvolnění Pražského hradu pro občanské účely, (https://e-petice.cz/petitions/petice-za-uvolneni-prazskeho-hradu-pro-obcanske-ucely.html), která se zejména nyní v období vrcholící turistické sezony stává navýsost aktuální.

Petenti zde konstatují:
 

Využívajíce svého práva obracet se peticí se žádostmi nebo návrhy na příslušné státní orgány, vyzýváme vládu a Parlament, aby společným úsilím nalezli důstojné sídlo pro prezidenta republiky jinde než na Pražském hradě.

Umístěním sídla prezidenta a jeho kanceláře na Pražský hrad je již více než 100 let narušován aktuální republikánský charakter státu - Pražský hrad byl budován jako sídlo panovníka z Boží milosti a svým umístěním, okázalou krásou i těsným sousedstvím se sídelní katedrálou pražského arcibiskupa symbolizoval zvláštní postavení panovníka vůči jeho poddaným. K Hradu vždy neoddělitelně patřil příslušný majestát. Byl sídlem toho, kdo maje stát, měl i Hrad a byl formálním a mnohdy i skutečným vlastníkem státu i Hradu.

Postavení prezidenta však má mít zcela jiný charakter - podle T.G.Masaryka má být prezident primus inter pares, republikánská forma státu má zahrnovat i demokratizaci, tj. zrovnoprávnění všech účastníků republikánského života, včetně předsedy státu. Přítomnost sídla prezidenta na Hradě přináší řadu zcela konkrétních problémů a komplikací, mj. pro obyvatele Prahy velmi znesnadňuje jinak zcela běžné propojení mezi Klárovem, Pohořelcem, Bruskou a Úvozem, protože při snaze o zcela běžný průchod je občan vystaven komplikované osobní prohlídce, která je nejenom časově velmi náročná, hlavně ale je krajně nedůstojná.

Naprosto zásadní problémy vyvolává toto umístění sídla na Pražském hradě pro všechny, kdo se chtějí účastnit duchovního života v pražské katedrále, ať už jako aktivní účastníci mše svaté, nebo jako obdivovatelé symbolů české státnosti.
 
Není žádný důvod, aby Pražský hrad nemohl fungovat jako kterýkoli jiný český hrad, tj. umožňovat prohlídky po různě rozsáhlých a tím i různě honorovaných okruzích, aniž by přitom vyvolával potřebu prohledávat každého návštěvníka.
 
Z výše uvedených důvodů proto požadujeme, aby zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, byl v § 3 upraven tak, že prezident sídlí v jiných prostorách, než je Pražský hrad.
 
S přihlédnutím aktuální krizi vrcholných ústavních institucí, kdy si prezident republiky svévolně osobuje právo zasahovat do složení vlády, což je v jasném rozporu s naším ústavním pořádkem, Vám navrhujeme zahájit - ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státními správy - přípravy na přesun sídla hlavy státu, tj. zejména nalézt vhodný objekt, kam by bylo možno prezidenta a jeho kancelář přestěhovat.
 
Je patrné, že sídlo hlavy státu svým geniem loci zjevně působí na výkon této funkce - doporučujeme proto nehledat budoucí sídlo hlavy státu v podobně nevhodné lokalitě, jakou by byly např Královské Vinohrady. Jsme přesvědčeni, že Praha vlastní dostatek vhodných objektů, které by mohla pro tento účel nabídnout, a to v přiměřeně vhodných lokalitách, jako je např. Smíchov, Stodůlky, případně Strašnice nebo Ďáblice.
 
Závěrem nám, vážený pane primátore, dovolte vyjádřit naději, že pokud vládě pomůžete v této nelehké situaci a podpoříte odsun Kanceláře prezidenta republiky, kam patří, bude jistě o mnoho jednodušší vyjednat příspěvek na dostavbu Pražského okruhu i trasy metra D ze státního rozpočtu, což je rovněž v zájmu všech Pražanů.
 
Přeji ve Vašem úsilí mnoho zdaru a zůstávám s pozdravem
 
RNDr. Radim ŠPAČEK
předseda
 
Petice hrad

ing. Andrej Babiš

předseda vlády

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana

V Praze dne 29. června 2019

Věc:      Veřejné doporučení kandidáta do Evropské komise za státy tzv. Visegradské skupiny

Vážený pane předsedo vlády,

v návaznosti na vaše veřejné vyjádření po pátečním jednání předsedů vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska v Praze, týkající se společného postupu ve věci nominace do čela Evropské komise, totiž, že: „Není to o tom, že bychom zásadně trvali na někom, kdo musí být ze střední nebo východní Evropy. Samozřejmě jsou tam takoví kandidáti, ale je to o tom, aby ten člověk rozuměl našemu regionu a neměl nějaké předsudky a historicky negativní názory … “ si Vám dovolujeme navrhnout pro předmětnou funkci vhodného kandidáta.

Vámi doporučená kritéria nepochybně splňuje Jeho Císařská a Královská výsost Karel Habsburský, coby vnuk posledního rakouského císaře a českého krále blahoslaveného Karla I.

Kromě toho, že má bohaté zkušenosti se soudobou politikou v Evropě, je i aktuální hlavou rodu, který region Střední a Východní Evropy spravoval po staletí, a to ku dlouhodobému všeobecnému prospěchu jeho obyvatel.

Je všeobecně známou skutečností, že dekonstrukce Podunajské monarchie v r. 1918 nepřinesla regionu Střední a Východní Evropy mír ani stabilitu, když žádný z nástupnických států někdejšího Rakousko-Uherska nebyl s to uchránit své obyvatele před nebezpečím nacismu a později komunismu.

S ohledem na shora uvedené Vám, pane premiére, doporučujeme zužitkovat popsané historické zkušenosti a s doporučeným kandidátem za účelem jeho nominace vejít do jednání.

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.

Vyjádření nejvyššího orgánu Koruny České k aktuálnímu vývoji obnovy Mariánského sloupu:

Mimořádný sněm Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), konaný v Pohledi dne 8. 6. 2019:

  •  vítá zahájení prací na obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze,

  •  oceňuje obdivuhodné úsilí všech, kdo se na obnově podílejí, zejména mistra Petra Váni,

  •  připomíná, že respektování platných správních rozhodnutí patří mezi základní definiční znaky civilizovaného právního státu,

  •  vyzývá všechny členy Zastupitelstva hl. m. Prahy, aby se zasadili o ukončení nelegitimních obstrukcí, jež mají obnově Mariánského sloupu zabránit.  

Koruna Česká se otevřeným dopisem ministru bytové výstavby Spojeného království Jamesi Brokenshirovi připojuje k protestu Konzervativní strany proti odvolání významného konzervativního myslitele Rogera Scrutona z pozice vládního poradce pro architekturu na základě zmanipulovaného rozhovoru pro levicový magazín New Statesman.

Byli jsme ohromeni rozhodnutím odvolat Sira Rogera Scrutona z postu neplaceného předsedy vládní komise „Building Better, Building Beautiful“ na základě rozhovoru, který se ukázal být záměrně zkreslený.

Jsme si velmi dobře vědomi zásluh sira Rogera v boji za svobodu v sovětské říši zla i šíření a prosazování konzervativních idejí v zemích, usilujících o vymanění se ze zhoubného dědictví komunistického myšlení. Pro mnohé z nás byla četba článků, esejí a knih sira Rogera prvním setkáním se skutečným konzervativním uvažováním.

Vážený pane ministře, jsme pevně přesvědčeni, že potrestání tohoto velkého anglického filosofa za překroucené citace v levicovém magazínu je naprostou hanbou. Proto se odvažujeme doufat, že tato nepříjemnost bude brzy napravena. K tomuto cíli Vám přejeme hodně štěstí.

protest Roger Scruton

Dopis zaslaný starostovi Prahy 6 na podporu záměru postavit pomník české královny Marie Terezie v reakci na nedávno zveřejněnou petici proti postavení tohoto pomníku.

SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

tradičně spolupracujících politických subjektů:

Konzervativní strana,

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) a

Sdružení pro Místní Správu

(společně dále jen „Prohlašující strany“),

které se hlásí k tradičním hodnotám, odkazu antiky, křesťanství a judaismu, pokládají zmíněné konzervativní principy za základ, k němuž je nezbytné vrátit současnou spolupráci Evropských států.

Prohlašující strany oceňují, že se

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

v letošních volbách do Evropského parlamentu zřetelně přihlásila ke konzervativní programové orientaci a nutnosti prosazování těchto hodnot v rámci Evropské unie.

Proto se Prohlašující strany rozhodly jednat o podpoře programu KDU-ČSL pro volby do EP poskytnutím připomínek svých expertů a dále navrhnout posílení její kandidátky nominací:

  • Mgr. Niny Novákové – bývalé poslankyně PČR, aktuálně předsedkyně rady Středoevropské inspirace (http://cze.ceinspiration.eu/) - společná nominace za KONS, Monarchiste.cz a SMS;

a dále:

  • Zdeňky Rybové – místopředsedkyně Hnutí Pro život ČR, nominována za KONS (http://www.konzervativnistrana.cz/);
  • JUDr. Petra Krátkého – právního experta na oblast regulace finančních institucí, místopředsedy Koruny České, nominován za Monarchiste.cz (https://www.korunaceska.cz/);
  • Mgr. Lukáše Vermacha, Ph.D. – matematika, konzultanta v oblasti IT a teorie rizika, nominován za SMS (http://www.sms3000.cz/).

Prohlašující strany očekávají, že popsaný projekt politické spolupráce má potenciál oslovit všechny konzervativně orientované voliče, kteří chápou nutnost návratu Evropy k jejím hodnotovým východiskům a kteří současně vnímají potřebu aktivní role našich zástupců v tomto procesu.

Prohlašující strany věří, že budou v brzké době moci oznámit dosažení konečné programové i personální dohody o volební spolupráci.

V Praze dne 10. února 2019

Za politickou stranu: Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. – předseda a Mgr. Ing. Michal Struha – místopředseda

Za politickou stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

RNDr. Radim Špaček – předseda a JUDr. Petr Krátký – místopředseda

Za politickou stranu: Sdružení pro Místní Správu

Ing. Pavel Vermach, Ph.D. – předseda

EP KC 2019

Naše strana odkazuje v plném rozsahu své dřívější vyjádření k věci ze dne 2. března r. 2018:   https://www.korunaceska.cz/novinky/aktualne/tiskova-prohlaseni/735-tiskove-prohlaseni-k-novele-zakona-o-majetkovem-vyrovnani-s-cirkvemi

Aktuálně připomínáme, že je causa opakovaně nepřesně označována jako „zdanění církevních restitucí“. Části zákona, která řeší restituci, tzn. vydání dříve zcizeného majetku se přitom předmětná právní úprava v zásadě netýká, když vydání movitého i nemovitého majetku církvím předmětem daně nebude.

Co však mají církve zdanit je finanční náhrada za majetek, který vydat nelze. Tato náhrada v sobě z podstaty věci obsahuje i náhradu újmy za dobu, kdy církve majetek nemohly užívat, jakož i odškodnění za časové prodlení, které nastalo mezi odškodněním církví v porovnání s jinými restituenty po r. 1989. Z povahy zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění zákona č. 177/2013 Sb. a na ně navazujících smluv jasně plyne, že se církve jiných náhrad domáhat nebudou. Současně je vyplacení kompenzací systematicky svázáno s ukončením dalšího financování církví státem.

Všem hlasatelům údajné přemrštěnosti dohodnuté výše finančního odškodnění i žadatelům o přesné majetkové seznamy a doklady, které byly v době komunistického režimu zničeny, připomínáme, že újma způsobená státem církvím období po r. 1948 je exaktně nevyčíslitelná a jediný spravedlivý způsob na jaký tento stát přišel, byla dohoda na konkrétní částce s postiženými.

Naše strana je znechucena dnešním hlasováním poslanců ANO, ČSSD, KSČM a SPD o zákonu, jímž mají být zdaněny náhrady církvím za ukradený a nevydaný majetek.

Veškeré plédování pro zdanění dohodnuté náhrady jen špatně skrývá skutečnou podstatu této právní úpravy, kterou není nic jiného, než snaha dříve okradeného znovu okrást a potrestat za to, že vložil svou důvěru do smlouvy se státem.

Argumenty o protiústavnosti, neférovosti a celkové zhovadilosti návrhu zákona z pera KSČM už byly sneseny, není potřeba je v této chvíli opakovat. Lze jen vyslovit politování nad tím, že všechny tyto argumenty byly poslancům dobře známy a přesto se vládní strany nedokázaly vzepřít bolševickému vydírání.

Koruna Česká je přesvědčena, že Senát Parlamentu ČR musí potvrdit svou roli strážce ústavnosti a tuto nestoudnou předlohu Poslanecké sněmovně zamítnutím vrátit.

V Praze dne 23. ledna 2019

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Zdaneni nahrad cirkvim 2

  • 1