Tisková prohlášení

Výzva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k vyjádření nedůvěry vládě a dohodě parlamentních stran o ustavení dočasné vlády národního porozumění

 Ve světle rozhodnutí Poslanecké sněmovny České republiky, ze dne 11. 2. t.r., která nevyhověla vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu a následné reakci vlády, která s odkazem na žádost hejtmanů vyhlásila od 15.2 nouzový stav nový, konstatuje naše strana následující:

 • z průběhu poslední schůze Poslanecké sněmovny, na níž vláda ČR nebyla s to přesvědčit většinu poslanců o nezbytnosti prodloužení nouzového stavu (což přitom vláda dlouhodobě označuje za nezbytnou součást úspěšné zvládání pandemické situace), je zřejmé, že se vláda aktuálně netěší nejen důvěře občanů, ale ani důvěře tělesa, z něhož odvozuje svou legitimitu;
 • v nastalé situaci vláda nebyla schopna poskytnout krajům dostatek informací a záruk, jak bude bez právního režimu nouzového stavu zajištěna spolupráce centrálních orgánů s kraji (což je nepochybně zásadní povinnost nejvyššího orgánu moci výkonné), tak aby byla nadále zajištěna péče o zdraví občanů;
 • situace vyvrcholila, když vláda ústavně sporným způsobem dosud platný nouzový stav prodloužila, resp. formálně jej vyhlásila jako nouzový, což argumentačně podpořila žádostí hejtmanů o takový postup.

Máme za to, že vláda svým rozhodnutím z 14. 2. 2021 fakticky obešla vůli většiny Poslanecké sněmovny a dala tím najevo, že její kontrolní funkci pokládá nadále za nadbytečnou. Namísto toho, aby vláda zajistila bezpečnost občanů realizací racionálních a věcně odůvodněných opatření, rozhodla se ignorovat ústavní i politickou realitu a nadále ohrožovat naše zdraví a ekonomické zájmy prolongací dosavadních neúčinných postupů a praxe. Tam, kde většinové rozhodnutí řádně zvoleného parlamentu a znění Ústavy nic neznamená a lze je ignorovat, nelze již hovořit o svobodné zemi a demokratickém zřízení. Kde neplatí Ústava, je i platnost ostatních zákonů sporná.

Z hlediska aktuálního zájmu občanů, čelících již několik měsíců chaotickým vládním opatřením, která se vzdor platnosti nouzového stavu ukazují být (zejména v porovnání se sousedními státy) v boji s pandemií málo účinná, je zřejmé, že bez ohledu na ústavně-právní posouzení postupu vlády nelze boj s pandemií nadále úspěšně vést bez obnovení důvěry občanů ve stát a jeho instituce.

 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) proto vyzývá všechny parlamentní strany k okamžitému vyjádření nedůvěry současné vládě a bezprostřednímu zahájení politických jednání o sestavení dočasné „vlády národního porozumění“, jejímž úkolem bude (s využitím nezávislých odborníků bez politických preferencí) pouze provést naši zemi pandemickou krizí, a to do podzimních, již vyhlášených voleb do Poslanecké sněmovny.

V Praze dne 15. února 2021

Dne 6. ledna 2021 nabídly Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků, za předpokladu programové shody, podporu a spolupráci volební koalici SPOLU, tvořené Občanskou demokratickou stranou, KDU-ČSL a TOP 09.

VYJÁDŘENÍ PODPORY A nabídka spolupráce pro koalici

ODS, KDU-ČSL a TOP 09

K rukám

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,

Ing. Marian Jurečka,

Ing. Markéta Pekarová Adamová

Vážená paní předsedkyně, vážení páni předsedové,

dovolte nám touto cestou ocenit vámi deklarovanou snahu o společný postup ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021.

Za politické subjekty:

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků

tímto vyjadřujeme společnému postupu vašich stran podporu.

Současně Vám v návaznosti na předchozí volební spolupráce z let minulých, a pokud se všemi účastníky volební koalice nacházíme hodnotovou shodu na těchto programových východiscích:

 1. Politika naší země má vycházet z dlouhodobých hodnotových kořenů Západu, rámovaných myšlenkovým odkazem řecké filosofie, normativními principy římského práva a etickými zásadami přenášenými judaisticko-křesťanskou tradicí;
 1. Moderní právní stát má základ v principu distributivní spravedlnosti: pomáhat sociálně potřebným, zbytečně neomezovat schopné a všem bez rozdílů pohlaví, rasy či náboženství zajistit rovné postavení před zákonem, nikoli potlačovat přirozené rozdíly, které přispívají ke společenské rozmanitosti;
 1. Naše země musí odpovědně nakládat s veřejnými financemi a nezatěžovat příští generace nesplatitelným dluhem. Ekonomicky úspěšní nesmí být trestáni nepřiměřenou příjmovou ani majetkovou daní. Za klíčové považujeme nastavení spravedlivých pravidel pro hospodářský prostor, zejména rovnou hospodářskou soutěž včetně potlačování vlivu distribučních koalic;
 1. Stát má respektovat danou a neměnnou lidskou přirozenost, má tedy mj. opatrovat výsadní postavení manželství, coby svazku jedné ženy a jednoho muže, a rodiny založené na tomto manželství, nebo reflektovat, že sociální role v životě člověka do jisté míry vyplývají z biologické danosti pohlaví;
 1. Naše země musí být předvídatelným, stabilním a spolehlivým spojencem partnerů v Severoatlantické alianci, který bude plnit své smluvní závazky a povinnosti, vč. ročních výdajů na obranu ve výši minimálně 2 % ročního HDP a aktivně se podílet na politice aliance;
 1. U strategických investic v oblastech, jako jsou například energetika (kde je mj. důležité usilovat o zařazení jaderné energie mezi „zelené zdroje“), digitální infrastruktura, základní potraviny a důležité materiály, léky apod. musí být na prvním místě upřednostněna bezpečnost země před případnou ekonomickou výhodou;
 1. Naše zahraniční politika má být orientována především na hospodářskou spolupráci se státy, s nimiž sdílíme hodnoty svobody a demokracie. V rámci EU by našimi nejbližšími spojenci měly být země, se kterými nás pojí nejen slavná minulost Podunajské monarchie, děsivá zkušenost komunistické diktatury, ale i aktuální geopolitické zájmy. Je tak třeba usilovat o užší kooperaci Visegradské skupiny s Rakouskem a Slovinskem. Mimo EU je třeba udržovat nadstandardní vztahy se Spojeným královstvím, USA, Kanadou, Japonskem, Jižní Koreou či Tchaj-wanem a Státem Izrael. V případě zjevných pochybení státu (viz např. aktuální žaloba Lichtenštejnského knížectví na ČR) je třeba upřednostnit politické jednání a dohodu před řešením soudním. Není přijatelné, aby naše země nadále ohrožovala vlastní zájmy a důvěru spojenců pochybnými snahami o podřízenou spolupráci se státy, kde panují nedemokratické režimy.
 1. V naší zemi opět dochází k fatálnímu narušování krajiny, projevujícímu se mj. závažným poklesem biologické rozmanitosti i narušeným režimem vody v krajině. Významnou část těchto nežádoucích jevů způsobuje nevhodné hospodaření na zemědělské půdě a v lesích. Vzhledem k tomu, že tato odvětví jsou dotována, je nezbytné podmínit další poskytování dotací tím, že hospodařící subjekty budou respektovat zásady, které povedou k nápravě;
 1. Náš systém zastupitelské demokracie není na celostátní úrovni vhodné aktuálně destabilizovat všeobecnými referendy či plebiscity. Pro zásadní státoprávní otázky (např. změna státoprávního uspořádání z republiky na monarchii) lze vhodně využít referenda speciálního. Podporujeme otevřenou diskusi o aktuálním postavení individuální hlavy státu, vč. způsobu její volby, redefinování kompetencí a odpovědnosti i možnostech suspendování pro nezpůsobilost;

Je nutné přispívat k obnově a posilování mezilidské důvěry, reflektovat svobodu jako vládu svědomí, a tím také více jako otázku morálky než politiky, a jako nutnou podmínku cesty k pravdě, rovnost coby rovnost před zákonem a rovnost příležitostí, zamýšlet se nejen nad otázkou práv, ale i případně souvisejících povinností; 

nabízíme jednání o komplexní před i povolební spolupráci, zahrnující celou šíři souvisejících otázek, od programových (nabízíme naše odborné kapacity pro tvorbu volebního programu zaměřeného na pravicově konzervativního voliče) až po personální (v případě zájmu jsme připraveni delegovat naše zástupce na kandidátky ve zmíněných volbách).

V Praze dne 6. ledna 2021

Za stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

RNDr. Radim Špaček, předseda a JUDr. Petr Krátký, místopředseda

Za stranu: Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D., předseda a Mgr. Ing. Michal Struha, místopředseda

Za hnutí: Klub angažovaných nestraníků

Ing. František Laudát, předseda a Ing. Jiří Domlátil, místopředseda

Koruna Česká navrhuje vládě a Parlamentu vyjmout 28. říjen ze seznamu státních svátků a zároveň stanovit řádovým dnem pro udělování státních vyznamenání 28. září – Den české státnosti.

Realita 20. století ukázala, že k oslavě rozbití podunajské monarchie nejsou žádné důvody, neboť se plnou měrou naplnila předpověď Františka Palackého, který jasnozřivě varoval, že zánikem habsburského soustátí se národy střední Evropy stanou obětí rozpínavosti německé nebo ruské. Ve skutečnosti se stalo obojí.

Výzva

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

vládě, ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu vnitra
k majetkovému vyrovnání s rodem Liechtensteinů

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) s narůstajícím znepokojením sleduje krajně nedůstojnou a mezinárodně-politicky nanejvýš neblahou neschopnost českého státu vyrovnat se čestně s nezákonným a krajně nespravedlivým postupem československých úřadů ve vztahu k majetku rodu Liechtensteinů v roce 1945.

I když ponecháme stranou skutečnost, že na případu rodu Liechtensteinů se v plné nahotě odhaluje absurdita příslušných dekretů E. Beneše, podle nichž byly miliony občanů Československa potrestány propadnutím majetku pouze na základě toho, k jaké obcovací řeči se přihlásily (nebo byly přihlášeny) při sčítání lidu v roce 1930, faktem zůstává, že na základě obcovací řeči není možné přiřadit občany neutrálního státu Lichtenštejnska k tzv. "národnosti německé", na niž se výše citované neblahé dekrety měly vztahovat. Podle této zvrácené logiky by bylo bývalo možné zabavovat majetek československým občanům, kteří měli zároveň státní občanství Švýcarska, Belgie nebo Nizozemí, a navíc tu smůlu, že jejich mateřštinou byla němčina. V takovýchto případech k pokusu o zabavení majetku nedocházelo, nejspíše proto, že nešlo o majetek tak lákavého rozsahu, jako byl majetek rodu Liechtensteinů. Amorálnost krádeže rodového majetku je ještě zvýrazněna skutečností, že rod i knížectví nikdy neuznaly de iure vznik Protektorátu Čechy a Morava a za války finančně podporovaly československou exilovou vládu.

Dále máme za historicky prokázané, že postup československých státních orgánů po r. 1948 znemožnil občanům Lichtenštejnského knížectví efektivní soudní obranu proti konfiskaci majetku, která odporovala tehdejšímu československému právu stejně tak jako právu mezinárodnímu, což byl jasný akt zvůle tehdejšího režimu. Setrvávání na takovém přístupu je přímo rozporné se zákonem č. 198/1993 Sb., ze dne 9. července 1993 o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, který je naštěstí dosud platnou a účinnou součástí našeho právního řádu a podle nějž je vláda ČR přímo zmocněna: aby nařízením napravila některé křivdy spáchané na odpůrcích komunistického režimu a na osobách, které byly postiženy jeho perzekucemi, v oblasti sociální, zdravotní a finanční.

Vzhledem k tomu, že se odmítání majetkového vyrovnání s rodem Liechtensteinů je neudržitelné morálně, právně ani prakticky, a vzhledem k tomu, že Lichtenštejnské knížectví se obrací s mezistátní žalobou k Evropskému soudu pro lidská práva, vyzýváme vládu i příslušné ústřední orgány státní správy, aby zahájily potřebné kroky vedoucí ke spravedlivému a poctivému vyrovnání českého státu s rodem Liechtensteinů.

V Praze dne 1. září 2020

Naše strana oceňuje, že se obnova významné barokní památky na Staroměstské náměstí v Praze, upomínající na úspěšnou obranu Prahy před Švédy na konci třicetileté války, stala soudobým celospolečenským fenoménem, zahrnujícím sféru duchovní, uměleckou, historickou i aktuálně politickou.

V rovině historické je třeba podtrhnout, že sloup se sochou Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty) nebyl v r. 1650 vystavěn primárně jako oslava Habsburské monarchie, byl však jako její domnělý symbol po 268 letech davem vandalů stržen a tento barbarský akt byl následujícími politickými režimy často ideologicky – a chybně – vykládán jako projev „autentického vlastenectví“. Považujeme za nutné zdůraznit, že autentickým vlastenectvím byla sebeobrana obyvatel Starého Města, jeden z mála případů, kdy obyvatelé vzali obranu do svých rukou, aniž by spoléhali na oficiální brannou moc. Takovéto případy bychom měli s hrdostí připomínat, namísto jejich bagatelizování.

Zbourání Mariánského sloupu je pro monarchisty neodmyslitelně spojeno s nesmyslnou poválečnou destrukcí Podunajské monarchie, která obyvatelům Čech, Moravy, Slezska a dalších států zajišťovala kulturní, hospodářský i sociální rozvoj a politickou stabilitu, na nějž žádný z nástupnických států nebyl s to dlouhodobě navázat, ani své obyvatele v prostoru střední Evropy ochránit před nástupem nacistického Německa a pozdějšího neblahého vlivu Sovětského svazu.

Obnovu Mariánského sloupu tak v rovině historicko-politické vnímáme jako symbolický první krok návratu našeho státu a jeho obyvatel k tomu, co v naší veliké minulosti řádně fungovalo a co bychom měli společnými silami restaurovat.

V rovině aktuálně politické pak souvislosti s obnovou sloupu oceňujeme snahu všech politických sil (bez ohledu na jejich orientaci), které obnovu Mariánského sloupu vnímají jako symbol usmíření a kooperace; a naopak odsuzujeme všechny snahy daný akt politicky zneužívat pro kříšení démonů tupého nacionalismu a primitivního národovectví, které (na rozdíl od skutečného vlastenectví) byly hlavními zdroji politických problémů Evropy minulého století.

V Praze dne 15. srpna 2020

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vítá aktivity krajských samospráv k vyznačení historických hranic mezi Českým královstvím a Moravským markrabstvím. Naše strana vnímá, že obnova historických zemí s vlastními samosprávnými orgány - v duchu preambule platné Ústavy - je jedinou cestou, jak omezit aktuální neprůhledné finanční a kompetenční propletence na úrovni současných krajů. Zároveň je obnovení zemí Koruny české v jejich historických hranicích nezbytnou podmínkou pro návrat panovníka - českého krále, markraběte moravského a vévody slezského, aby se mohl ujmout svých povinností a práv v jasně definovaných územních celcích.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) při této příležitosti naléhavě doporučuje, aby na příslušných informačních tabulích byl uveden historicky správný status jednotlivých zemí, tj. "Moravské markrabství",  "České království",  resp. "Slezské vévodství". Takové vyznačení se v terénu již vyskytuje např. U Sirákova v kraji Vysočina a je nepochybně správnější a vhodnější než nepřesný a zavádějící údaj "Historická hranice Moravy (Čech, Slezska)".

V Praze dne 22. června 2020

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

www.korunaceska.cz

Tiskové prohlášení politické strany Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

k nálezu Ústavního soudu ve věci areálu zámku Opočno

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), s krajním rozčarováním konstatuje, že Ústavní soud svým nálezem č. III. ÚS 1283/17, ze dne 19. května t.r. o ústavní stížnosti Kristiny Colloredo-Mansfeldové proti nevydání zámku Opočno dovršil krádež soukromého majetku započatou nacisty v době Protektorátu Čechy a Morava, potvrzenou tzv. 3. republikou po roce 1945 a dokonanou komunisty v následné době totality.

Konstatování soudu, že stěžovatelka neunesla důkazní břemeno ve věci vědomí nacistů o existenci jejích židovských předků coby příčině konfiskace, jakož i jeho závěrečný „povzdech“, že: „Sedm desítek let po skončení války je tato reparace nesmírně obtížná, ne-li nemožná.“ je výrazem bezhodnotového právního formalismu, který je v zásadním rozporu s principy zakotvenými v Ústavě a Listině lidských práv a svobod, podle nichž žádná formalistně-právní konstrukce nesmí převážit nad základními principy spravedlnosti (viz čl. IV., odst. 4. LZPS i čl. IX., odst. 3. Ústavy).

Naše strana konstatuje, že ve světle zmíněného judikátu se celá platná úprava odškodnění majetkových křivd z období nesvobody jeví jako nedostatečná a v konkrétních případech nefunkční.  Považujeme za nepřijatelné, aby byla i nadále udržována zásada, kterou uplatňoval nacistický protektorát, Benešovy dekrety i bolševický režim, a to že nějaké provinění jednoho člena rodu, v řadě případů navíc jen domnělé nebo vykonstruované, může být trestáno postihnutím majetku celého rodu, bez ohledu na generace předchozí a následující. Připomínáme, že majetkové křivdy, kdy byl rod zbaven svého vlastnictví, o něž byl pečoval třeba i celá staletí, nezačaly až v r. 1948 a není proto žádný morální ani věcný důvod takovou časovou hranici z hlediska budoucí právní úpravy respektovat.

Státní krádež majetku soukromé osobě prostřednictvím hodnotově pokřiveného práva zůstává i po více než 100 letech stále jen krádeží. Naše strana v této souvislosti potvrzuje svůj závazek usilovat o odstranění všech podobných nespravedlností, jichž se dopustil republikánský režim na obyvatelích zemí Koruny české po r. 1918.

V Praze dne 21. května 2020

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Zámek Opočno koláž2

Naše strana je přesvědčena, že dobré vztahy mezi národy nelze stavět na falešných odkazech z doby minulosti. V posledních komunálních volbách jsme zaštítili v Praze 6 kandidátní listinu sdružení „Občané za odstranění sochy maršála Koněva“, mj. proto, že předmětná socha nikdy nebyla skutečným symbolem našeho osvobození, ale s ohledem na období její instalaci daleko spíše odkazovala na neblahé období vzájemných vztahů po r. 1968. S velkou pozorností proto sledujeme reakce oficiálních orgánů Ruské federace na přemístění sochy z Bubenče do depozitáře.

Konstatujeme, že Ruská federace v posledních dnech několika akty povážlivě eskaluje napětí v česko-ruských vztazích. Na útok ruských nacionalistů na českou ambasádu reagují ruské úřady zcela laxním vyšetřováním, zároveň zabezpečují ostrahu objektu českého zastupitelského úřadu okázale nedostatečným způsobem. Mimořádně nás udivuje požadavek vyslovený ministrem obrany RF, aby příslušné ruské orgány zahájily trestní stíhání osob, které se podílely na rozhodnutí o přemístění sochy maršála Koněva. Tento požadavek, vyslovený jedním z nejvýše postavených ústavních činitelů, naplňuje hned několik znaků naprosté absurdity: požaduje, aby podle ruského zákona byli stíháni občané jiného státu za čin, který se udál mimo území RF, požaduje stíhání za nakládání s předmětem, který je ve výlučném vlastnictví českého samosprávného celku, a konečně požaduje, aby byl stíhán čin, který se udál před nabytím účinnosti zákona, podle nějž by měl být stíhán. Přes všechny tyto zcela absurdní příznaky nejenom že se od ministrova požadavku nedistancoval jakýkoliv oficiální představitel Ruské federace, naopak, příslušné orgány zahájily trestní stíhání proti českým občanům.

PhDr.​ Lubomír Zaorálek

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 1

118 00 Praha 1

Datovou schránkou

V Praze dne 8. dubna 2020

Věc:      Žádost o předložení návrhu na výjimku z Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob pro náboženská shromáždění v době velikonočních svátků

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako na člena vlády resortně kompetentního pro věci církví a náboženských společností.

Naše strana oceňuje vstřícnost vlády České republiky a jí zřízeného Ústředního krizového štábu k dosavadním návrhům monarchistů na zmírnění dopadů a řešení stávající epidemiologické krize. Jsme rádi, že se vláda i Parlament ztotožnily s naším návrhem na pomoc drobným živnostníkům na odklad 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb, a že v rámci Ústředního krizového štábu vzniká koordinační pracovní skupina pro využití kapacit domácího průmyslu.

Na zmíněné návrhy navazujeme aktuálním apelem na vládu pro období Velikonočních svátků. Zdvořile žádáme předložení návrhu Vládě o uvolnění aktuálních krizových opatření tak, aby křesťané mohli oslavit nejen nadcházející nejvýznamnější křesťanský svátek, tzn. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, tradičním a důstojným způsobem, tedy společnou bohoslužbou. Společné setkávání v Kristu je jedním z nejdůležitějších projevů křesťanské víry, a to ve smyslu čl. 16 Listiny základních práv a svobod i § 2 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.   

Pokud aktuální údaje vlády a ústředního krizového štábu dokládají stagnaci šíření epidemie vzdor tomu, že se po celou dobu trvání krizového stavu mohli lidé (při dodržování hygienických podmínek) shromažďovat v nákupních centrech, coby chrámech konzumu, nepokládáme za racionální a věcně odůvodnitelné nadále zakazovat shromažďování v chrámech Božích.

Z toho důvodu navrhujeme, aby shromáždění pořádaná církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně a shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání byla v době letošních velikonočních svátků příslušným vládním usnesením zařazena do výjimek z Krizového opatření o zákazu volného pohybu osob.

Všichni křesťané se v současné situaci obracejí jednotlivě ke Stvořiteli s modlitbou nejenom za své blízké, ale též za všechny, kdo s koronavirem bojují, včetně členů vlády, krizového štábu, zákonodárců a především všech, kdo v rámci zdravotních a sociálních služeb každodenně nasazují své zdraví, aby pomohli těm nejpotřebnějším.

  

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.

p. Jan Hamáček

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

 

Datovou schránkou

V Praze dne 29. března 2020

 

Věc:      Veřejná výzva ministru vnitra k mobilizaci národních výrobních kapacit

Vážený pane ministře,

v médiích jsme zaznamenali tweet, v němž konstatujete, že „neumíte zajistit sběr roušek po desetitisících od stovek českých dodavatelů“. Naše strana v současné krizové situaci pokládá takovou informaci od ministra, který je současně místopředsedou vlády za nepřijatelnou.

Připomínáme, že tradice našeho národního průmyslu sahá hluboko do období Rakousko-uherské monarchie a vzdor jeho zestátnění komunistickým režimem i mnoha nepovedeným privatizačním projektům let devadesátých a na ně navazujícím projektům orientace na „levné montovny“ má náš průmysl dosud zdravé jádro.

Je pochopitelné, že po naprostém selhání vlády při zabezpečování ochranných prostředků na počátku „koronavirové“ krize, jste je potřebovali sehnat kdekoli za cokoli, aby bylo možno vybavit lidi v první linii co nejdříve (což dodnes vázne). Přesto ale mají ČEŠTÍ občané a ČESKÉ podniky právo očekávat od ministra ČESKÉ vlády, že udělá všechno proto, aby pro ochranu obyvatel využil co nejvíce domácího potenciálu. Ostatně, vláda sice nepřiznaně, ale velmi výmluvně předvedla, že si je tohoto potenciálu vědoma, když po obrovském národním vzepětí v šití roušek podomácku, zařadila galanterie mezi obchody, které mohou mít otevřeno.

Přestože ve srovnání s chaotickým a sebestředným premiérem nebo se zcela zjevně nepoužitelným ministrem zdravotnictví vycházíte coby člen krizového štábu ještě poměrně dobře, zakládají vaše činy a výroky podezření, zda Vám zájmy Číny a čínských subjektů nejsou přednější než zájmy českého státu a jeho občanů.

Vaším úkolem, pane ministře, je hlavně chránit zájmy občanů této země, nikoli zajišťovat obchody čínským firmám. Domluvit s pomocí „hradních kontaktů“ jeden velký obchod za dlouhé peníze s čínským dodavatelem je jistě jednodušší, než zabezpečit desítky nebo stovky kontraktů s českými subjekty. Jenže ty české subjekty by tím přišly také k nějakým tržbám, takže by nemusely zavírat výrobu, nemusely by propouštět lidi, nemusely by krachovat nebo se po odeznění krize pracně oživovat, jejich zaměstnanci by nemuseli pro podporu na Úřad práce, atd. atd.

Žádáme Vás proto touto cestou o zřízení koordinačního centra, které by evidovalo výrobní kapacity roušek, respirátorů a dalších ochranných prostředků, evidovalo zdroje materiálu pro jejich výrobu a v reálném čase poskytovalo tyto informace výrobcům, zabezpečovalo smlouvy, předávací protokoly a proplácení faktur, a především zajišťovalo logistiku celé operace.

Stejně tak je možné v době krize využít kapacity našeho stavebního průmyslu k urychlené dostavbě dočasných nemocničních lůžkových kapacit, což dáváme k uvážení.

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.

 • 1