Tisková prohlášení

Koruna Česká navrhuje vládě a Parlamentu vyjmout 28. říjen ze seznamu státních svátků a zároveň stanovit řádovým dnem pro udělování státních vyznamenání 28. září – Den české státnosti.

Realita 20. století ukázala, že k oslavě rozbití podunajské monarchie nejsou žádné důvody, neboť se plnou měrou naplnila předpověď Františka Palackého, který jasnozřivě varoval, že zánikem habsburského soustátí se národy střední Evropy stanou obětí rozpínavosti německé nebo ruské. Ve skutečnosti se stalo obojí.

Výzva

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

vládě, ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu vnitra
k majetkovému vyrovnání s rodem Liechtensteinů

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) s narůstajícím znepokojením sleduje krajně nedůstojnou a mezinárodně-politicky nanejvýš neblahou neschopnost českého státu vyrovnat se čestně s nezákonným a krajně nespravedlivým postupem československých úřadů ve vztahu k majetku rodu Liechtensteinů v roce 1945.

I když ponecháme stranou skutečnost, že na případu rodu Liechtensteinů se v plné nahotě odhaluje absurdita příslušných dekretů E. Beneše, podle nichž byly miliony občanů Československa potrestány propadnutím majetku pouze na základě toho, k jaké obcovací řeči se přihlásily (nebo byly přihlášeny) při sčítání lidu v roce 1930, faktem zůstává, že na základě obcovací řeči není možné přiřadit občany neutrálního státu Lichtenštejnska k tzv. "národnosti německé", na niž se výše citované neblahé dekrety měly vztahovat. Podle této zvrácené logiky by bylo bývalo možné zabavovat majetek československým občanům, kteří měli zároveň státní občanství Švýcarska, Belgie nebo Nizozemí, a navíc tu smůlu, že jejich mateřštinou byla němčina. V takovýchto případech k pokusu o zabavení majetku nedocházelo, nejspíše proto, že nešlo o majetek tak lákavého rozsahu, jako byl majetek rodu Liechtensteinů. Amorálnost krádeže rodového majetku je ještě zvýrazněna skutečností, že rod i knížectví nikdy neuznaly de iure vznik Protektorátu Čechy a Morava a za války finančně podporovaly československou exilovou vládu.

Dále máme za historicky prokázané, že postup československých státních orgánů po r. 1948 znemožnil občanům Lichtenštejnského knížectví efektivní soudní obranu proti konfiskaci majetku, která odporovala tehdejšímu československému právu stejně tak jako právu mezinárodnímu, což byl jasný akt zvůle tehdejšího režimu. Setrvávání na takovém přístupu je přímo rozporné se zákonem č. 198/1993 Sb., ze dne 9. července 1993 o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, který je naštěstí dosud platnou a účinnou součástí našeho právního řádu a podle nějž je vláda ČR přímo zmocněna: aby nařízením napravila některé křivdy spáchané na odpůrcích komunistického režimu a na osobách, které byly postiženy jeho perzekucemi, v oblasti sociální, zdravotní a finanční.

Vzhledem k tomu, že se odmítání majetkového vyrovnání s rodem Liechtensteinů je neudržitelné morálně, právně ani prakticky, a vzhledem k tomu, že Lichtenštejnské knížectví se obrací s mezistátní žalobou k Evropskému soudu pro lidská práva, vyzýváme vládu i příslušné ústřední orgány státní správy, aby zahájily potřebné kroky vedoucí ke spravedlivému a poctivému vyrovnání českého státu s rodem Liechtensteinů.

V Praze dne 1. září 2020

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vítá aktivity krajských samospráv k vyznačení historických hranic mezi Českým královstvím a Moravským markrabstvím. Naše strana vnímá, že obnova historických zemí s vlastními samosprávnými orgány - v duchu preambule platné Ústavy - je jedinou cestou, jak omezit aktuální neprůhledné finanční a kompetenční propletence na úrovni současných krajů. Zároveň je obnovení zemí Koruny české v jejich historických hranicích nezbytnou podmínkou pro návrat panovníka - českého krále, markraběte moravského a vévody slezského, aby se mohl ujmout svých povinností a práv v jasně definovaných územních celcích.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) při této příležitosti naléhavě doporučuje, aby na příslušných informačních tabulích byl uveden historicky správný status jednotlivých zemí, tj. "Moravské markrabství",  "České království",  resp. "Slezské vévodství". Takové vyznačení se v terénu již vyskytuje např. U Sirákova v kraji Vysočina a je nepochybně správnější a vhodnější než nepřesný a zavádějící údaj "Historická hranice Moravy (Čech, Slezska)".

V Praze dne 22. června 2020

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

www.korunaceska.cz

Tiskové prohlášení politické strany Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

k nálezu Ústavního soudu ve věci areálu zámku Opočno

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), s krajním rozčarováním konstatuje, že Ústavní soud svým nálezem č. III. ÚS 1283/17, ze dne 19. května t.r. o ústavní stížnosti Kristiny Colloredo-Mansfeldové proti nevydání zámku Opočno dovršil krádež soukromého majetku započatou nacisty v době Protektorátu Čechy a Morava, potvrzenou tzv. 3. republikou po roce 1945 a dokonanou komunisty v následné době totality.

Konstatování soudu, že stěžovatelka neunesla důkazní břemeno ve věci vědomí nacistů o existenci jejích židovských předků coby příčině konfiskace, jakož i jeho závěrečný „povzdech“, že: „Sedm desítek let po skončení války je tato reparace nesmírně obtížná, ne-li nemožná.“ je výrazem bezhodnotového právního formalismu, který je v zásadním rozporu s principy zakotvenými v Ústavě a Listině lidských práv a svobod, podle nichž žádná formalistně-právní konstrukce nesmí převážit nad základními principy spravedlnosti (viz čl. IV., odst. 4. LZPS i čl. IX., odst. 3. Ústavy).

Naše strana konstatuje, že ve světle zmíněného judikátu se celá platná úprava odškodnění majetkových křivd z období nesvobody jeví jako nedostatečná a v konkrétních případech nefunkční.  Považujeme za nepřijatelné, aby byla i nadále udržována zásada, kterou uplatňoval nacistický protektorát, Benešovy dekrety i bolševický režim, a to že nějaké provinění jednoho člena rodu, v řadě případů navíc jen domnělé nebo vykonstruované, může být trestáno postihnutím majetku celého rodu, bez ohledu na generace předchozí a následující. Připomínáme, že majetkové křivdy, kdy byl rod zbaven svého vlastnictví, o něž byl pečoval třeba i celá staletí, nezačaly až v r. 1948 a není proto žádný morální ani věcný důvod takovou časovou hranici z hlediska budoucí právní úpravy respektovat.

Státní krádež majetku soukromé osobě prostřednictvím hodnotově pokřiveného práva zůstává i po více než 100 letech stále jen krádeží. Naše strana v této souvislosti potvrzuje svůj závazek usilovat o odstranění všech podobných nespravedlností, jichž se dopustil republikánský režim na obyvatelích zemí Koruny české po r. 1918.

V Praze dne 21. května 2020

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Zámek Opočno koláž2

Naše strana je přesvědčena, že dobré vztahy mezi národy nelze stavět na falešných odkazech z doby minulosti. V posledních komunálních volbách jsme zaštítili v Praze 6 kandidátní listinu sdružení „Občané za odstranění sochy maršála Koněva“, mj. proto, že předmětná socha nikdy nebyla skutečným symbolem našeho osvobození, ale s ohledem na období její instalaci daleko spíše odkazovala na neblahé období vzájemných vztahů po r. 1968. S velkou pozorností proto sledujeme reakce oficiálních orgánů Ruské federace na přemístění sochy z Bubenče do depozitáře.

Konstatujeme, že Ruská federace v posledních dnech několika akty povážlivě eskaluje napětí v česko-ruských vztazích. Na útok ruských nacionalistů na českou ambasádu reagují ruské úřady zcela laxním vyšetřováním, zároveň zabezpečují ostrahu objektu českého zastupitelského úřadu okázale nedostatečným způsobem. Mimořádně nás udivuje požadavek vyslovený ministrem obrany RF, aby příslušné ruské orgány zahájily trestní stíhání osob, které se podílely na rozhodnutí o přemístění sochy maršála Koněva. Tento požadavek, vyslovený jedním z nejvýše postavených ústavních činitelů, naplňuje hned několik znaků naprosté absurdity: požaduje, aby podle ruského zákona byli stíháni občané jiného státu za čin, který se udál mimo území RF, požaduje stíhání za nakládání s předmětem, který je ve výlučném vlastnictví českého samosprávného celku, a konečně požaduje, aby byl stíhán čin, který se udál před nabytím účinnosti zákona, podle nějž by měl být stíhán. Přes všechny tyto zcela absurdní příznaky nejenom že se od ministrova požadavku nedistancoval jakýkoliv oficiální představitel Ruské federace, naopak, příslušné orgány zahájily trestní stíhání proti českým občanům.

PhDr.​ Lubomír Zaorálek

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 1

118 00 Praha 1

Datovou schránkou

V Praze dne 8. dubna 2020

Věc:      Žádost o předložení návrhu na výjimku z Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob pro náboženská shromáždění v době velikonočních svátků

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako na člena vlády resortně kompetentního pro věci církví a náboženských společností.

Naše strana oceňuje vstřícnost vlády České republiky a jí zřízeného Ústředního krizového štábu k dosavadním návrhům monarchistů na zmírnění dopadů a řešení stávající epidemiologické krize. Jsme rádi, že se vláda i Parlament ztotožnily s naším návrhem na pomoc drobným živnostníkům na odklad 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb, a že v rámci Ústředního krizového štábu vzniká koordinační pracovní skupina pro využití kapacit domácího průmyslu.

Na zmíněné návrhy navazujeme aktuálním apelem na vládu pro období Velikonočních svátků. Zdvořile žádáme předložení návrhu Vládě o uvolnění aktuálních krizových opatření tak, aby křesťané mohli oslavit nejen nadcházející nejvýznamnější křesťanský svátek, tzn. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, tradičním a důstojným způsobem, tedy společnou bohoslužbou. Společné setkávání v Kristu je jedním z nejdůležitějších projevů křesťanské víry, a to ve smyslu čl. 16 Listiny základních práv a svobod i § 2 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.   

Pokud aktuální údaje vlády a ústředního krizového štábu dokládají stagnaci šíření epidemie vzdor tomu, že se po celou dobu trvání krizového stavu mohli lidé (při dodržování hygienických podmínek) shromažďovat v nákupních centrech, coby chrámech konzumu, nepokládáme za racionální a věcně odůvodnitelné nadále zakazovat shromažďování v chrámech Božích.

Z toho důvodu navrhujeme, aby shromáždění pořádaná církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně a shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání byla v době letošních velikonočních svátků příslušným vládním usnesením zařazena do výjimek z Krizového opatření o zákazu volného pohybu osob.

Všichni křesťané se v současné situaci obracejí jednotlivě ke Stvořiteli s modlitbou nejenom za své blízké, ale též za všechny, kdo s koronavirem bojují, včetně členů vlády, krizového štábu, zákonodárců a především všech, kdo v rámci zdravotních a sociálních služeb každodenně nasazují své zdraví, aby pomohli těm nejpotřebnějším.

  

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.

p. Jan Hamáček

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

 

Datovou schránkou

V Praze dne 29. března 2020

 

Věc:      Veřejná výzva ministru vnitra k mobilizaci národních výrobních kapacit

Vážený pane ministře,

v médiích jsme zaznamenali tweet, v němž konstatujete, že „neumíte zajistit sběr roušek po desetitisících od stovek českých dodavatelů“. Naše strana v současné krizové situaci pokládá takovou informaci od ministra, který je současně místopředsedou vlády za nepřijatelnou.

Připomínáme, že tradice našeho národního průmyslu sahá hluboko do období Rakousko-uherské monarchie a vzdor jeho zestátnění komunistickým režimem i mnoha nepovedeným privatizačním projektům let devadesátých a na ně navazujícím projektům orientace na „levné montovny“ má náš průmysl dosud zdravé jádro.

Je pochopitelné, že po naprostém selhání vlády při zabezpečování ochranných prostředků na počátku „koronavirové“ krize, jste je potřebovali sehnat kdekoli za cokoli, aby bylo možno vybavit lidi v první linii co nejdříve (což dodnes vázne). Přesto ale mají ČEŠTÍ občané a ČESKÉ podniky právo očekávat od ministra ČESKÉ vlády, že udělá všechno proto, aby pro ochranu obyvatel využil co nejvíce domácího potenciálu. Ostatně, vláda sice nepřiznaně, ale velmi výmluvně předvedla, že si je tohoto potenciálu vědoma, když po obrovském národním vzepětí v šití roušek podomácku, zařadila galanterie mezi obchody, které mohou mít otevřeno.

Přestože ve srovnání s chaotickým a sebestředným premiérem nebo se zcela zjevně nepoužitelným ministrem zdravotnictví vycházíte coby člen krizového štábu ještě poměrně dobře, zakládají vaše činy a výroky podezření, zda Vám zájmy Číny a čínských subjektů nejsou přednější než zájmy českého státu a jeho občanů.

Vaším úkolem, pane ministře, je hlavně chránit zájmy občanů této země, nikoli zajišťovat obchody čínským firmám. Domluvit s pomocí „hradních kontaktů“ jeden velký obchod za dlouhé peníze s čínským dodavatelem je jistě jednodušší, než zabezpečit desítky nebo stovky kontraktů s českými subjekty. Jenže ty české subjekty by tím přišly také k nějakým tržbám, takže by nemusely zavírat výrobu, nemusely by propouštět lidi, nemusely by krachovat nebo se po odeznění krize pracně oživovat, jejich zaměstnanci by nemuseli pro podporu na Úřad práce, atd. atd.

Žádáme Vás proto touto cestou o zřízení koordinačního centra, které by evidovalo výrobní kapacity roušek, respirátorů a dalších ochranných prostředků, evidovalo zdroje materiálu pro jejich výrobu a v reálném čase poskytovalo tyto informace výrobcům, zabezpečovalo smlouvy, předávací protokoly a proplácení faktur, a především zajišťovalo logistiku celé operace.

Stejně tak je možné v době krize využít kapacity našeho stavebního průmyslu k urychlené dostavbě dočasných nemocničních lůžkových kapacit, což dáváme k uvážení.

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.

Prohlášení
Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)
k aktuálnímu pokusu kriminalizovat údajné šíření poplašné zprávy

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vyjadřuje zásadní podivení nad úkony v trestním řízení proti mladé ženě za její snahu informovat přátele o údajných chystaných restrikcích. Koruna Česká velmi vnímá, že právo svobody slova a projevu má a musí mít své limity, a má za to, že šíření smyšlených zpráv a zmanipulovaných faktů má být obecně stíháno více než dosud.

V daném případě je však nanejvýš zarážející, jak diametrálně odlišný přístup byl zvolen při hodnocení audio zprávy, zjevně určené pro omezený okruh adresátů, ve srovnání s přístupem k vyjádření oficiálních představitelů, kteří o vyhlášení úplného zákazu vycházení v pátek 20. 3. veřejně spekulovali ve sdělovacích prostředcích, např. MUDr. Prymula dopoledne pro Právo, po 20. hodině předseda vlády A. Babiš, nebo poslanec EU T. Zdechovský v Pressklubu rádia Frekvence 1.

Vzhledem k faktu, že veřejně pronesené spekulace těchto vysoce postavených představitelů státu mají řádově vyšší potenciál poplašnosti, než anonymní audio zpráva neznámé mladé ženy, vyzývá Koruna Česká orgány činné v trestním řízení, aby prověřovaly naplnění skutkové podstaty trestného činu šíření poplašné zprávy bez předpojatosti, avšak se zřetelem k reálné společenské škodlivosti výroku podle významnosti toho, kdo zprávu veřejně šířil.

V Praze dne 25. března 2020

www.korunaceska.cz

ing. Andrej Babiš

předseda vlády

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana

Datovou schránkou

V Praze dne 13. března 2020

Věc:       Veřejná výzva vládě na schválení odkladu zavádění EET ve 3. a 4. vlně z důvodu aktuální pandemie

Vážený pane předsedo vlády,

naše strana oceňuje snahu vlády usnadnit živnostníkům, malým podnikům i sportovním a kulturním organizacím současnou nelehkou situaci, kdy k výpadků zakázek, příjmů a omezování provozu, se přidružuje nejistota stran termínu povinnost zavést elektronické sledování tržeb (EET).

Konstatujeme však, že v situaci, kdy se věcí zabývá Ústavní soud (a poplatníci nemají jistou, zda v krátké době rozhodne) není odložení náběhu EET ve 3. a 4. vlně (jinak plánovaného na květen t.r.) pouze případným pokynem ministryně financí dostatečnou zárukou, na niž by bylo možno se bez obav spolehnout.

Připomínáme, že právě pro situace, jako je nenadálá pandemie, kdy státu hrozí značné hospodářské škody, byl do jednacího řádu Poslanecké sněmovny zaveden institut legislativní nouze, umožňující projednat a schválit potřebné změny právních předpisů ve velmi zkráceném řízení.

Koruna Česká (monarchistická strany Čech, Moravy a Slezska) proto vyzývá vládu, aby navrhla Poslanecké sněmovně vyhlášení stavu legislativní nouze, a v jeho rámci navrhla odložení povinnosti zavést EET pro subjekty, na něž se dosud nevztahuje, a to nejméně o 12 měsíců, kdy snad bude možné očekávat odeznění aktuálně probíhající pandemie Covid 19.

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.


 Doplnění 25. března: Odpověď ministryně financí na výzvu Koruny České

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je nanejvýš rozčarována postojem ministerstva práce a sociálních věcí, jakožto i ministerstva financí a zdravotnictví k návrhu, aby rodiny postižených dětí dostávaly finanční příspěvek už od jejich narození.

Všechna výše uvedená ministerstva podala k tomuto návrhu negativní stanovisko, přičemž důvody, které uvádí, jsou značně zavádějící a alibistické. Je dostatečně zřejmé, že i postižené děti mladší jednoho roku potřebují speciální pomůcky nebo specifické terapie či rehabilitace. Přístup ministerstev je přímém protikladu jak se zájmy postižených dětí a jejich rodin, tak se zájmy společnosti - usilovnou prací s těmito dětmi lze dosáhnout tím většího zlepšení jejich stavu, čím dříve se jim dostane potřebné speciální péče. Vynaložení relativně nízkých nákladů na speciální péči již od narození  pomůže jednak rodinám, které prožívají již tak dost těžkou zkoušku, jednak i veřejným rozpočtům, neboť se tak sníží náklady na léčbu postižených dětí v budoucnosti.

Chápeme, že vláda, jejíž dosavadní počínání lze nejspíše charakterizovat jako snahu o co nejúplnější promrhání ekonomického růstu, má potřebu přeci jen ušetřit pár miliónů, byť jde v podstatě jen o bagatelní částku. Za jiných okolností by to dokonce mohlo být chvályhodné. Nemělo by se tak ale dít obětováním těch nejslabších a nejpotřebnějších skupin obyvatelstva a to jen proto, že velká část z nich nejsou potenciální voliči. Takovou snahu nelze nazvat jinak než hyenismem, a současný režim, který se navenek ohání svou lidovostí a který pomáhají udržet u moci tzv. sociální demokrati, opět demonstruje, že skutečná solidarita je mu hluboce cizí.

  • 1