Volte č. 24

Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska)

čtěte 24 programových bodů

pro budoucnost zemí Koruny česképro budoucnost dalších generací

 

NOVÝ STÁT

1.       Již nechceme být spoluviníky rozkladu naší země republikánským způsobem vládnutí tím, že bychom jej nadále podporovali ve volbách. Nelíbí se nám být řízeni politiky bez morálního kreditu. Nechceme již žádné další prezidenty. Ostatně náklady na provoz hlavy státu v monarchii jsou, jak známo, výrazně nižší než na provoz republikánského prezidenta.

2.       Chceme změnu – chceme stát, v jehož čele bude osobnost, která bude naše společenství sjednocovat, bude nevolená, a tedy nezávislá na přáních politiků a jejich stran. Chceme do politiky vrátit slušnost, noblesu a věcnost.

3.       V obnoveném Království českém bude územní členění vráceno k osvědčenému modelu zemského uspořádání. Zrušení krajů přispěje k likvidaci klientelistických vazeb darebáckých lokálních politiků a mafií. Politický systém bude změněn tak, že poslanecká Sněmovna bude nadále volena ve všeobecných volbách, zatímco Senát bude složen z osobností, které prokazatelně dosáhly významného postavení elity – rektorů vysokých škol, představitelů církví, významných průmyslníků či vědců a umělců. Nejvyšším úředníkem, sjednotitelem země, bude nevolený, dědičný panovník, jemuž bude svěřeno právo kontroly moci výkonné a soudní.

4.       Panovníkovou povinností bude důstojné reprezentování a energické zastupování zájmů občanů a země v zahraničí. Podle představ Koruny české bude panovník v součinnosti s premiérem zaštiťovat personální obsazení a činnost Nejvyššího kontrolního úřadu, Nejvyššího státního zastupitelství, Královské informační a vyšetřovací služby, Královského investičního dohledu, Generálního ředitelství státní služby jakož i dalších institucí, které se věnují dozoru nad činností volených politiků.

5.       Dále bude mít panovník právo vracet k přepracování návrhy zákonů předtím, než je podepíše. Bude vrchním velitelem Královské armády. Zásluhy bude oceňovat udílením řádů a vyznamenání a ve výjimečných případech i povyšováním do šlechtického stavu.


PRÁVO A BEZPEČNOST

6.       Naším základním požadavkem je okamžité uvedení v platnost zákona o státní službě.Státní úředník bude skládat panovníkovi přísahu, zavazující jej k určenému způsobu výkonu funkce. Při porušení přísahy bude propuštěn bez nároku na úřednickou penzi (dle systému SRN).

7.       Odmítáme existující právní chaos, v němž se nevyznají ani profesionálové, vydávání zákonů a novel tempem jeden zákon za 2,5 dne. Tyto zákony pak nelze ani dodržovat, ani stíhat jejich porušování. Vytvářejí, možná záměrně, naopak prostor pro darebáctví na všech úrovních.

8.       Chceme aktivní účast českých silových služeb a systémů v boji proti terorismu. Podporujeme boj Západu s tímto morem 21. století i za cenu dočasného omezení některých osobních svobod občanů. Chceme zvýšení rozpočtu armády na výši, požadovanou NATO.

9.       Pociťujeme s obavami postupnou ztrátu sebeobranných reflexů našeho západního společenství a úpadek fyzických schopností mládeže. Pro zlepšení tohoto stavu podpoříme činnost skautské, sokolské a podobných organizací a mimoškolní sportovní výchovy.

 

VLASTNICTVÍ A EKONOMIKA

10.   Soukromé vlastnictví je nedotknutelné. Proto požadujeme dokončení majetkového vyrovnání státu s církvemi, požadujeme navrácení majetku potomkům všech vlasteneckých šlechtických rodů.

11.   Trváme na kapitalistickém způsobu ekonomiky a principech volného podnikání a obchodu. Uznáváme právo státních zásahů jen v případech, kdy je volný trh zneužit k lichvě či neslušným obchodním praktikám. Chceme stabilní a přívětivé daně včetně degresivní sazby daně z příjmů.

12.   Chceme urychlené dosažení vyrovnaného státního rozpočtu. Preferujeme aktivitu všech, kdo jsou odhodláni na místo požadavků vůči státu postarat se sami o sebe a své rodiny, tedy řemeslníky a živnostníky. Od státu potřebují pouze vytvoření pevných a neměnných pravidel.

13.   Jsme pro postupné zrušení všech státních dotací; s ohledem na zachování krajiny a přírody připustíme pouze příspěvek soukromě hospodařícím sedlákům. Zastavíme plýtvání finančními příspěvky z EU na akce typu golfové hřiště. Ušetřené prostředky přesměrujeme na skutečně všeobecně prospěšné potřeby.

 

ZAHRANIČNÍ POLITIKA

14.   Hlásíme se ke svému členství v EU a NATO, požadujeme naši aktivní a konstruktivní účast v těchto mezinárodních organizacích. Chceme aktivním vystupováním v EU otočit její levicově liberální orientaci směrem k respektování židovsko-křesťanských tradic Evropy.

15.   Nesouhlasíme s přijímáním zemí nekřesťanské orientace do EU; v duchu známých postojů Františka Palackého a Karla Havlíčka požadujeme trvalou ostražitost vůči Rusku.

16.   Budeme budovat nadstandardní vztahy mezi zeměmi naší bývalé monarchie, tedy s Polskem, Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem a Slovinskem a postupně i dalšími.

 

SOCIÁLNÍ VĚCI, OBČANSKÁ PRÁVA

17.   Požadujeme podstatné zlepšení situace postižených dětí podporou rodin, které o ně pečují; dále zvýšení podpory církevních, soukromých a státních organizací, pečujících o děti, postižené, nemocné, opuštěné a staré spoluobčany. Současně žádáme uváženou redukci podpor v jiných oblastech. Zabráníme zneužívání tzv. státního příspěvku na bydlení.
Ve zdravotnictví se zasadíme o udržení kvality a dostupnosti péče, důraz budeme klást na preventivní zdravotní péči.

18.   Poskytování dlouhodobé podpory v nezaměstnanosti požadujeme nahradit systémem veřejných prací, aby každý, kdo si chce vydělat prací, pracovat mohl.

19.   Chceme naprostou rovnost příležitostí, práv i povinností všech občanů země, odmítáme jakékoli skupinové či kolektivní preference. Tradiční rodina musí být privilegována. Je nutno omezit současným státem ekonomicky podporovaný úpadek rodiny. Odmítáme současné neodpovědné sociální experimenty, jako je registrované partnerství, genderová a politická korektnost. Rovněž odmítáme zcela liberalizované potraty a eutanazii. Přijmeme rádi všechny poctivé příchozí jednotlivce i rodiny, které se svobodně rozhodnou pro důslednou asimilaci do české společnosti.

 

KULTURA A ŠKOLSTVÍ

20.   Stát musí plnit povinnosti ochránce zděděných kulturních hodnot, zejména energicky proti barbarským intervencím. To se týká především ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělské půdy, ochrany historických měst a kulturních památek vůbec, ochrany lidových tradic a zvyků i ochrany českého jazyka.

21.   Stát uvážlivě podpoří živou kulturu ve všech jejích projevech, zejména tam, kde ze samé své podstaty se nemůže samofinancovat. Stát je povinen zajistit důstojnou existenci především svým reprezentativním národním organizacím – muzeím a galeriím či hudebním tělesům a divadelním institucím.

22.   Ve školství je třeba přehodnotit systém středního školství, obnovit učební obory, odstranit účetnické pojetí financování jen podle počtu žáků.

23.   Podpoříme systém školného na státních vysokých školách formou zvýhodněných bankovních půjček. Školné bude kompenzováno prospěchovými stipendii, část splátek bude možno odpustit např. poté, co se absolvent nejpozději do pěti let pobytu v zahraničí vrátí k práci v Česku.

24.   Kultura a školství musejí mít privilegované postavení v systému občanských hodnot. Nelze vše přepočítávat na akcie a zisky. Je zejména třeba morálně i hmotně podpořit základní a střední školství, včetně dosud podceňované úlohy poctivého kantora.

  • 1