Vážení monarchisté a příznivci vznešené myšlenky návratu panovníka na trůn jeho předků, členové, bývalí členové i nečlenové Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), dámy a pánové,

dovoluji si připomenout vám, že Koruna Česká se ze všech svých sil účastní pokud možno všech voleb od r. 2004. 

Plní tím mandát, který ji byl svěřen a opakovaně potvrzen členskou základnou na generálních sněmech KČ. Tak jako více méně všechny dočasně mimoparlamentní strany, vede i KČ nerovný boj s diskriminačními pasážemi dosud platného volebního zákona, s mediální diskriminací, s permanentní a systematickou snahou o marginalizaci, dehonestaci, zesměšnění. Přesto vždy znovu a znovu zdviháme svoji korouhev a znovu a znovu jdeme do boje, a to bez ohledu na to, jak to je či není "perspektivní". Neboť: " Jestliže Bůh s námi, kdo proti nám" , jak praví sv. Pavel. Při vší úctě a respektu ke skupinám, společenstvím, klubům atd., jež se k monarchismu hlásí tím či oním způsobem a do té či oné míry, jsme doposud jedinou politickou stranou, jež má ve svém programu neměnný, neodvolatelný a pevný článek, který je pro nás pochopitelně na prvním místě: návrat panovníka na trůn jeho předků. Nikoho tím nechci degradovat, ani nikomu křivdit, tím méně vést polemiku na toto téma. Konstatuji pouze nad slunce jasnější a zcela evidentní fakt. Jsme zároveň nejstarší monarchistickou organizací, ba dokonce nejstarší demokratickou politickou stranou, jež nemá za sebou "národněfrontovní" minulost. Existujeme totiž téměř 25 let. Náš program sice vychází z neměnného základu, jak jej na sklonku komunismu a poté znovu po roce 1991 zformulovali "otcové zakladatelé", nicméně je průběžně aktualizován a reaguje na palčivé otázky naší současnosti. Nechci se zde o programu rozepisovat, ty, kteří ho snad neznají nebo neznají úplně, odkazuji na www.korunaceska.cz či na oficiální facebookový profil ( = do hledače na FB je třeba zadat úplný název naší strany ). Na tomto místě bych jen rád zdvořile, avšak zároveň důrazně a opakovaně odmítl poměrně časté tvrzení, že KČ buď nemá žádný program, nebo že jejím programem je kladení věnců, zpívání Císařské hymny, historický debatní kroužek apod., anebo že program je liberální atd. Podobná tvrzení vycházejí buď z nedostatku informací či, v horším případě, ze zlé vůle. V každém případě jsou , mírně a diplomaticky řečeno, vzdálena skutečnosti více než značně.

To, která strana je nejkřesťanštější, nechť posoudí volič (kéž by !). Zcela jistě to posoudí však Bůh. Nebudeme s nikým o toto soutěžit, ani se nebudeme vyhlašovat za jedinou stranu, hájící křesťanské a konzervativní hodnoty. Samochválu s radostí přenecháme jiným.

Vážené dámy, vážení pánové, zvu vás tedy na naše kandidátky do podzimních komunálních voleb, případně též do voleb senátních. Podmínkou kandidatury za Korunu Českou není členství, ale "jen" morální bezúhonnost ( čistý trestní rejstřík a negativní lustrační osvědčení ) a souhlas s našimi cíli a Programem. Pokud nechcete či nemůžete kandidovat, zvažte, prosím, jiné formy pomoci a účasti - finanční příspěvek, pomoc při šíření informací o nás a našem programu, případných předvolebních materiálů (spíše po internetu a sociálních sítích než ve fyzické podobě). V neposlední řadě prosíme o Váš hlas , podaří-li se nám ve vašem volebním obvodu (a to s vaší případnou laskavou a zajisté velmi vítanou pomocí) sestavit kandidátku. Za naši stranu, tak jako za každou kandidující, je také možné v dny voleb zasednout a pracovat v příslušné volební komisi (placeno).

  • 1