Evropa se v celé své historii skládala vždy z řady rozmanitých národů, jejich kultur a zvyklostí. V zájmu zachování tradičních hodnot, vzešlých z odkazu antiky a křesťanství prohlašuje Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) následující své programové priority:

Oblast státoprávní  

Země Koruny české byly od nepaměti součástí velkého nadnárodního celku, ať už jím byla Svatá říše římská nebo podunajská monarchie. V různých obdobích bylo postavení našich zemí v takovém útvaru významné více nebo méně, vždy v závislosti na tom, jaké úsilí a nasazení naše národy a politické reprezentace vyvíjely. Největší rozkvět zažívaly Země Koruny české v obdobích, kdy byly do nadnárodních struktur maximálně integrovány a hrály v nich díky tomu zásadní roli – ať už za vlády krále Přemysla Otakara II, císaře Karla IV., císaře Rudolfa II. nebo v době po porážce Napoleona, o jehož porážku u Lipska se zasloužili nejvíce čeští vojevůdci Karel Filip kníže ze Schwarzenbergu a maršál Václav Radecký z Radče. Naproti tomu, pokusy o vytržení našich zemí z nadnárodního kontextu vedly k naprostým tragédiím, ať už šlo o dobu husitskou nebo období po rozbití Rakouska-Uherska.

 

Koruna česká proto považuje členství v Evropské Unii za podobnou příležitost, jakou měly Země Koruny české v době největšího rozkvětu, kdy se v 2. polovině 19. století staly jednou z nejrozvinutějších a nejbohatších částí celé Evropy. Ostatně, v mnoha ohledech z tohoto dědictví čerpáme dodnes.

Chceme, aby český stát hrál důstojnou roli v integrující se Evropě. Jsme si vědomi, že při prosazování svých zájmů v rámci EU jsou úspěšní ti, kdo přicházejí na jednání připraveni a umějí jak věcně argumentovat, tak získávat pro své představy další spojence. S tímto cílem jsme sestavovali naši kandidátku, budeme však usilovat i o to, aby do pozic na trvalém zastoupení při EU i v jednotlivých resortních jednáních byli vybírání representanti vybavení jazykovými, odbornými i diplomatickými znalostmi a dovednostmi na nejvyšší možné úrovni.

KČ se znepokojením sleduje trendy směřující k oslabování tradičních evropských křesťanských hodnot. Budeme vždy usilovat, aby EU v oblasti morálních a duchovních hodnot co nejvíce navazovala na Svatou říši římskou.

KČ bude usilovat o znovuoživení latiny jako panevropského dorozumívacího jazyka. Jsme přesvědčeni, že bez společného dorozumívacího jazyka nemůže vzniknout evropský politický národ. Je přitom evidentní, že takovým společným jazykem nemže být angličtina, protože ji v této roli odmítá přijmout řada států i sociálních skupin, pro něž angličtina není rodným jazykem. Znovuoživením latiny by navíc široké vrstvy obyvatel získaly přímý přístup k ohromnému objemu vědění a moudrosti, který je aktuálně dostupný pouze prostřednictvím překladů. Revitalizace latiny není nijak snadný úkol, není však ani nikterak nerealizovatelný – obrození češtiny v 18. a 19. století byl úkol srovnatelně obtížný, znovuoživení hebrejštiny do moderního ivritu po obnovení státu Izrael bylo ještě podstatně obtížnější.

Koruna Česká bude podporovat stále užší smluvní spolupráci států v přirozeném a historicky osvědčeném podunajském prostoru bývalé Rakouské monarchie. Taková spolupráce posílí nejen postavení tohoto regionu v Evropské unii, ale též Evropu jako celek.

Koruna Česká varuje před neblahou praxí „politické korektnosti“, pozitivní diskriminace a multikulturalismu jako zdroje ohrožení základních svobod.  

Historie 20. století je trvalým poučením, že  nacionální socialismus akomunismus, stejně jako jiné totalitní ideologie či náboženské směry vedoucí k rasové, náboženské či třídní nenávisti a genocidám do Evropy nepatří!

Koruna Česká bude na půdě Evropského parlamentu usilovat o společný postup všech členských států s cílem eliminovat nebezpečí ohrožení svobody a demokracie. Právo každé členské země na změnu politického směřování nebo změnu státní formy, pokud vzešlo ze svobodných voleb, musí však být ostatními státy EU respektováno. 

Společná ekonomika a národní hospodářství

Společnou prioritu všech evropských států trvale představuje dosažení transatlantického volného trhu a energetická bezpečnost. V oblasti energetiky je třeba prioritně podporovat vědu a výzkum tak, aby se Evropa stala vedoucí silou ve vyhledávání alternativních zdrojů energie, tepla a zejména také odstranění závislosti na dovážených ropných produktech z nestabilních oblastí.

Státy podunajského prostoru mohou s výhodou využít synergie tam, kde dokázaly po staletí být součástí společného celku.

Česká měna je podstatnou součástí státní a národní identity. Této národní měny je možno se vzdát až po úplném dosažení maastrichtských kriterií.

Bezpečnost

Koruna Česká podporuje regionální i transevropskou spolupráci policejních sborů a integrovaného záchranného systému.

Obranné vojenské síly jsou v Evropě dlouhodobě podceněny, vidíme tendence spoléhat se jen na vojenskou sílu Spojených států. Nepodporujeme vytváření evropské armády, naopak podporujeme posílení vojenské, spolupráce v rámci NATO. Proto je nezbytné, zejména s ohledem na současné zhoršení mezinárodní situace, urychleně uskutečnit finanční závazky všech zemí Evropy k budování adekvátních ozbrojených sil.

Koruna česká vítá obnovu debaty o společné radarové obraně evropských členských zemí NATO proti možnému východnímu ohrožení.

Koruna česká navrhuje celoevropské zavedení výuky branné výchovy ve školách pro chlapce i dívky. Chceme, aby mladí lidé v Evropě po dokončení své přípravy na povolání absolvovali službu vlasti se zbraní nebo beze zbraně způsobem a délce jednotné pro všechny členské státy.

Součástí společné evropské bezpečnostní a obranné politiky je rovněž postoj k přistěhovalectví. Obáváme se vzniku dalších soustředěných islámských oblastí a i nebezpečí proklamací „ochrany“ regionů s vysokou koncentrací ruskojazyčných obyvatel. Rizika spojená s liberálním přístupem k přistěhovalectví jsou reálná a jejich eliminace musí být předmětem společných řešení států EU.

Tradiční hodnoty, kultura a vzdělávání

V oblasti kultury Koruna Česká prosazuje ochranu tradičních hodnot vzešlých z tisíciletého vývoje evropské kulturní oblasti. K těmto hodnotám patří především: tradiční model rodiny, křesťanské hodnoty a myšlenka moderního právního státu.

Kultura je svébytným projevem jazyka, zvyklostí, architektury a dalších národních prvků, stmelujících obyvatele jednotlivých zemí či regionů EU. Tyto hodnoty musí být plně respektovány i v hospodářsky a politicky  propojené EU.

V oblasti vzdělávání Koruna Česká podporuje zejména evropskou spolupráci vysokých škol na podkladě tzv. Boloňského procesu (srovnatelnost studijních programů; mezinárodní mobilita studentů; vzájemné uznávání kreditů; třístupňový systém – Bc., Mgr., Ph.D.; podpora celoživotního vzdělávání, atd.).

Zdravotní a sociální péče

Kvalita základní lékařské péče dostupná i nemajetným stejně jako pomoc v sociálně obtížných situacích potřebným jsou elementární znaky moderního právního státu. Tento ideál vznikl v Podunajské monarchii a uskutečnil jej poprvé císař a český král Karel I Rakouský. Je třeba  jej i nadále udržovat.

Úloha každého členského státu Evropské unie v roli garanta kvality zdravotní a sociální péče je dle Koruny České nezastupitelná. Základní zdravotní péče musí být na území členského státu a celé Unie dostupná všem a za stejných podmínek.

V této oblasti je nezastupitelná a zásadní role církevních a dalších nestátních charitativních organizací, které musí být legislativně i materiálně podporovány státem i společnými evropskými fondy.

Ochrana životního prostředí

Koruna Česká se hlásí k myšlence udržitelného rozvoje. Životní prostředí představuje dědictví po předcích i odkaz budoucím generacím.

Prioritou je ochrana orné půdy; žádáme omezení jejího odnímání pro výstavbu velkoskladů a dalších komerčních objektů.

Koruna Česká bude podporovat transevropské projekty ochrany přírodního bohatství a hledání alternativních energetických zdrojů šetrných k životnímu prostředí.

Preferujeme posilování železniční přepravy  před silniční.

Dokud nebude znám adekvátní alternativní zdroj elektrické energie, podporuje Koruna Česká v zájmu čistoty ovzduší omezování těžby uhlí a rozvoj jaderné energetiky.

Vnější vztahy Evropské unie

V rámci vnějších vztahů Evropské unie Koruna Česká doporučuje udržovat rovnocenné transatlantické partnerství v hospodářské a bezpečnostní oblasti se Spojenými státy americkými.

V oblasti rozšiřování Evropské unie se Koruna Česká hlásí k výroku jednoho z největších Evropanů 20. století Dr. Otto Habsbursko-Lotrinského, dlouholetého prezidenta Panevropské unie a 30 let sloužícího poslance Evropského parlamentu, že „sjednocená Evropa je celá Evropa“.

Dalšími prioritami Koruny České jsou v oblasti vnějších vztahů Evropské unie: maximální zdrženlivost při angažmá v lokálních revolucích a občanských válkách (Sýrie, tzv.arabské jaro); aktivní podpora mírového procesu v Palestině s cílem dosáhnout trvalého soužití Izraelců s Araby. Dále Koruna Česká podporuje humanitární a hospodářskou pomoc státům postiženým následky válečných konfliktů a živelných katastrof.

Koruna česká vybízí k trvalé obezřetnosti vůči imperiální rozpínavosti Ruska.

  • 1